Buďte v lese opatrní, je nařízen odstřel divočáků

Státní veterinární správa nařídila všem uživatelům honiteb intenzivní celoroční lov prasete divokého, a to i na místech, kde dosud nebyl povolen a dosud nepovolenými metodami. Kdokoli, kdo se chce pohybovat v lese, nebo v polích, by proto měl dbát na to, aby byl dobře vidět, nosit výrazné oblečení, při snížené viditelnosti u sebe mít i zdroj světla.

Stejná opatrnost je namístě i při vycházkách se psy, kteří by se neměli pohybovat v krajině sami. 

Níže uvedené nařízení upravuje také podmínky domácího chovu prasat.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
Čl. 1
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.
Čl. 2
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 5 kg krmiva, přičemž na 100 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště.
Či. 3
Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.
Čl. 4
Všem provozovatelům podniků nebo závodů, ve kterých se zachází s vedlejšími živočišnými produkty určenými k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, se nařizuje
a) oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději v den příchodu zásilky vyjmenovaných vedlejších živočišných produktů druh a množství těchto vedlejších živočišných produktů,
b) předávat odpady vzniklé při zacházení s vyjmenovanými vedlejšími živočišnými produkty osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
Čl. 5
Fyzické nebo právnické osoby, které dovezou těla ulovené zvěře, části těl ulovené zvěře nebo vedlejší živočišné produkty určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, jsou povinny oznámit nejpozději v den příchodu vyjmenovaných živočišných produktů druh a množství těchto živočišných produktů místně příslušné krajské veterinární správě.
Čl. 6
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne 18.07.2017
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Zveřejněno: 21.07.2017 – Kateřina Drmlová   |   Aktualizováno: 21.07.2017 ; Přečteno 1926 x
Vytisknout