Čarodějnický den a rady od hasičů

V poslední dubnový večer se na mnoha místech rozhoří čarodějnické ohně. "Pálení čarodějnic" - to je setkání s přáteli u ohně a zábava pro malé i velké. Pro příjemné prožití čarodějnických oslav je nutné dodržet bezpečnostní pravidla požární ochrany. 

V loňském roce pražští hasiči chválí organizátory čarodějnických akcí, které byly tak dobře zajištěny, že hasiči vyjížděli kvůli „čarodějnickému požáru“ pouze jedenkrát.

Na základě výstrahy ČHMÚ před zvýšeným nebezpečím požárů platí až do odvolání na území hlavního města Prahy tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Riziková místa a činnosti, které jsou na nich zakázány, včetně rozdělávání ohně, určuje NAŘÍZENÍ hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Na platnost tohoto NAŘÍZENÍ upozorňujeme zejména s ohledem na tradiční pálení čarodějnic, které je na mnoha místech v Praze připravováno na pondělí 30. dubna.

Výstraha ČHMÚ
(pdf, kB) 

Informace o zákazu rozdělávání ohňů na území Prahy ZDE.

Povinnost nahlásit pálení vyplývá ze zákona - ohlásit jej v Evidenci pálení na https://paleni.izscr.cz/
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Sedmkrát k bezpečnému „pálení  čarodějnic“ z pohledu hasičů:

  •     vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,
  •     pro pálení je důležitá stabilní hranice vatry,
  •     při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
  •     na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému  vznícení oděvu,
  •     do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam  nepatří,
  •     pro případné rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení,
  •     nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel  zasypte hlínou nebo pískem.
     

Každý se musí chovat tak, aby nezpůsobil požár 
Pokud fyzická osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, dopustí se přestupku na úseku požární ochrany a za tento přestupek může být uložena pokuta do 20 tisíc korun (§ 78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že budete potřebovat zásah hasičů, volejte na tísňovou linku 150 nebo 112!

Zveřejněno: 30.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1341 x
Vytisknout