• Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín

    08.01.2019 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 16 m2 z celkové výměry 3032 m2, označené jako část č. 6, vlastníkovi plechové garáže postavené na tomto pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 92/2018.
  • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29 v k.ú. Radotín

    08.01.2019 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 z celkové výměry 2785 m2 společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 44012373, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice, za účelem umístění klece na tři odpadové kontejnery. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 91/2018.