Slovo starosty

Dobrý den, vážení spoluobčané, 

i když tomu začátek března nenasvědčoval, jaro se nezadržitelně blíží a s ním i zahájení stavebních akcí. Nejinak tomu je i v Městské části Praha 16. Díky úspěšným jednáním radotínské radnice o možnostech financování dlouhodobě plánovaných staveb se jednotlivé projekty daří postupně rozjíždět. Jsou různě veliké, s hodně odlišnou investiční potřebou. Některé jsou již v různých stupních rozpracovanosti, u jiných se teprve chystá jejich zahájení. Každý z nich má ale pro dost lidí velkou důležitost.

Asi nejdál prozatím pokročila výstavba auly základní školy. Stavba probíhá přesně podle harmonogramu. Jsou tedy již hotové betonáže všech pevných prvků od základů, přes podlahu až po skelet pohyblivého hlediště a především strop a střecha sloučené v jednom nádherném dřevěném baldachýnu. Vše zdárně spěje k tomu, aby již od nového školního roku byl multifunkční prostor využíván.

Co se týká výstavby krytého bazénu (rovněž v rámci školního areálu), došlo k určitému zdržení, které bylo způsobeno vynucenou změnou založení objektu, k níž se muselo přikročit po odkrytí podloží a výkopech pro novou hradidlovou komoru. Ta sama je však již hotová a stavební firma se může plně soustředit na výstavbu bazénu. Předpokládáme, že vlastní provoz by mohl být zahájen, v případě, že nenastanou komplikace s dodávkami a zprovozněním potřebných technologií, v prvních měsících roku 2019.

Pro novou hasičskou zbrojnici bylo nutné vyčistit pozemek, na němž stál tzv. „dřevák“, v minulosti sloužící například i jako provizorní budova mateřské školy. Nyní je již staveniště připravené pro samotnou výstavbu – pro níž se také dokončuje nová přípojka kanalizace a provádí přeložky elektrických kabelů. Každým dnem bude započata realizace vlastního objektu pro radotínské dobrovolné hasiče. Její dokončení bude opožděným dárkem k 130. výročí existence organizace.

Sítě se řeší i v ulici Chatová – tedy konkrétně jedna, přívod vody. Vzhledem k častým poruchám, k nimž tu docházelo s téměř železnou pravidelností, bylo nutné v celé ulici řešit nový vodovod. Práce na něm přerušila zima, ale nyní se položí provizorní vedení a poté se začne pracovat na samotném vodovodu a jednotlivých přípojkách.

Jednoznačně největším projektem, co do náročnosti potřebných investic i řešeného území, je výstavba protipovodňových opatření v Šárově kole. Během ní se nebudou budovat jen zábrany proti dynamickému působení velké vody, současně s tím zde dojde k dobudování všech sítí a rozšíření komunikace. Díky tomu bude možné vybudovat chodník a zvýšit tak bezpečnost chodců, především zde žijících obyvatel. Zhotovitelská firma nejdříve odbagruje stávající nefunkční val, přemístí veřejné osvětlení a vybuduje provizorní oplocení soukromých pozemků. Ostatní práce, které si již vynutí uzavírku komunikace, tedy výkopy pro uložení všech sítí, stavba protipovodňové zdi s propustky a budování podkladu a povrchu nové vozovky a chodníku, začnou hned po velikonočních svátcích.

V posledních dnech se z hlediska postupu prací a časového harmonogramu řeší s firmou, jež zvítězila v zadávacím řízení, i další navýšení kapacity základní školy, tentokrát budovy 1. stupně. Vyzdvižením stávajícího krovu budou vytvořeny podmínky pro vznik čtyř nových tříd v podkroví. Radotínští rodiče tak nebudou mít i do budoucna starost a problém běžný v jiných pražských městských částech, zda svoji ratolest umístí do místní školy. Prostředky byly získány v rámci Operačního programu Pól růstu vypsaného na evropské peníze hl. m. Prahou. Z obdobného programu, ale z jiné výzvy, získala radotínská radnice i rekordní dotaci ve výši 124 miliónů Kč na výstavbu parkovacího domu pro 240 aut u vlakového nádraží. Jestli vše dobře dopadne, stavba se zahájí v posledním kvartálu letošního roku.

Jelikož se postupně navyšuje kapacita radotínské základní školy, je potřeba souběžně zvyšovat i kapacitu ve školní jídelně. I to se podaří díky účelovým prostředkům získaným a potvrzeným na únorovém zasedání pražského zastupitelstva. V prvním kole MČ Praha 16 získala prostředky ve výši 10 miliónů Kč na rozšíření stravovací kapacity pořízením nových technologií. V následujících měsících by radotínská radnice měla ve druhém kole získat investiční prostředky na přístavbu školní jídelny. Pro vše se nyní připravuje stavební dokumentace.

Projekčně se začínají připravovat budoucí akce, z nich nejzásadnější je revitalizace vnitrobloku za Kulturním střediskem Koruna. Zde by měl v následujících letech vzniknout objekt služebny Policie ČR, která se sem přemístí z dosti technicky nevhodného objektu, nacházejícího se mimo dosah veřejnosti ve Výpadové ulici. Vyjednané přemístění do centra Radotína bude mít jistě vliv jednak na zvýšenou bezpečnost, ale i na jednodušší spolupráci s občany. I další plánované objekty ve vnitrobloku reagují na současné požadavky, a to pomoc zajistit větší kapacity například pro Základní uměleckou školu Klementa Slavického. O činnost a obory školy je mezi veřejností neustále větší a větší zájem a radotínská radnice, i když není zřizovatelem subjektu, by ráda této poptávce vyšla vstříc. Zlepšení svého zázemí by mělo dosáhnout dnes velice funkční kulturní středisko, nabízející velice různorodé programy pro veřejnost.

I když radotínská radnice není investorem, začíná být hodně optimistický scénář zahájení jedné z posledních etap dobudování technické vybavenosti, a to konkrétně ve Zderazské ulici, zbytku Otínské a Lošetické. Díky nečinnosti volených zástupců na hl. m. Praze došlo na území celé Prahy k zastavení přípravy a soutěžím na budování potřebné infrastruktury. Podařilo se však dojednat převedení investice z Odboru technické vybavenosti MHMP na PVS a.s., která jako sektorový zadavatel podobné věci, v souladu s platnou legislativou, řeší velice promptně. Věřím, že již brzo budu moci podat občanům žijícím v uvedené lokalitě radostnou zprávu.

O vývoji a přípravě Centra Radotín jsme již informovali a jistě se k této stavebně i dopravně náročné akci brzy vrátíme. Tak jako i k plánované optimalizaci železničního koridoru, který připravuje Ministerstvo dopravy ČR se SŽDC a jež se radotínská radnice snaží, z hlediska časového harmonogramu průběhu plánovaných staveb, usměrňovat tak, aby průběh modernizace trati pokud možno, co nejméně omezil chod běžného dění v Radotíně.

Práce je tedy dost. Krásné jaro přeje

Mgr. Karel Hanzlík

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16Zveřejněno: 09.03.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2135 x
Vytisknout