Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 27. července 2018 do 12.00 hodin.


Úřad městské části Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO, ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY (AGENDA PŘESTUPKŮ)

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 3. 9. 2018
Platová třída: 9. – 10. dle dosaženého vzdělání a splnění předpokladů

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou za předpokladu splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 112 odst. 9 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (tj. k 31. 12. 2022 dosažení věku minimálně 50 let a nejméně 10 let praxe v projednávání přestupků ve správním řízení)
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)
c) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu)
d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhoda:

a) vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě
b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti nejlépe pro správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití
a majetku, a to ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, případně splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
c) řidičské oprávnění skupiny B
d) znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a souvisejících předpisů.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 27. 7. 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202, další informace: Mgr. Gregor Dušička, DiS., tel.: 234 128 240.

Praha 18. červen 2018
 


 Ing. Pavel Jirásek
 tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 18.06.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 941 x
Vytisknout