Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1377 93 Místostarosta Mgr. Knotek + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o omezení provozu Mateřské školy Praha - Radotín ve dnech 30.4. - 7.5.2018 středa 18. dubna 2018
1376 93 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4202/2018 "Vybudování fitparku" se společností Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Praha 10 - Malešice, který se týká rozšíření předmětu smlouvy a navýšení ceny středa 18. dubna 2018
1375 93 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu" se společností SAFEREX s.r.o., Božkovského náměstí 17/21, Plzeň středa 18. dubna 2018
1374 93 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ se společností ARAGON ELL, s.r.o., Heřmanice 69, Nová Paka středa 18. dubna 2018
1373 93 Místostarosta Mgr. Knotek + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a škol. zařízení MČ Praha 16 za 1. pololetí školního roku 2017/2018 středa 18. dubna 2018
1372 93 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost o poskytnutí dotace na akci Královský průvod Karla IV. s korunovačními klenoty ve dnech 2.-3.6.2018, který již popáté pořádá město Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory Středočeského kraje, Svazku obcí Region Dolní Berounka, okolních obcí i městských částí středa 18. dubna 2018
1371 93 STA + OMH - umístění sídla místní organizaci Český rybářský svaz, z.s., Praha 16 - Radotín, nám. Osvoboditelů 1363/2, Praha - Radotín, a to na sídlo Šárovo kolo čp. 1706, Praha - Radotín středa 18. dubna 2018
1370 93 STA + OMH - vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín za účelem provozování zubní ordinace středa 18. dubna 2018
1369 93 STA + OMH - záměr pronájmu části plochy oplocení Radotínského potoka umístěného na pozemku parc.č. 342/4 v k.ú. Radotín o rozměru 25 m2 a části zábradlí na můstku přes Radotínský potok o rozměru 10 m2 na pozemcích parc.č. 342/3, 2644/3 a 2644/5 v k.ú. Radotín společnosti Pražské Benátky, s.r.o., Platnéřská 191/4, Praha 1 – Staré Město za účelem umístění reklamních bannerů středa 18. dubna 2018
1368 93 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 společnosti Veselý králíček, s.r.o. za účelem provozování předzahrádky u kavárny a dětské herny Veselý králíček, náměstí Osvoboditelů 1371, Praha 5 - Radotín středa 18. dubna 2018
1367 93 STA + OMH - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 3009/2013 ze dne 30. 8. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2016 mezi pronajímatelem MČ Praha 16 a nájemcem panem Josefem Pavlíkem, Praha 5 – Radotín, jehož předmětem je úprava formy úhrady stanoveného nájemného středa 18. dubna 2018
1366 93 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 středa 18. dubna 2018
1365 92 TAJ + OMH - prodej ojetého služebního vozidla Škoda Fabia Kombi, RZ AKZ3106, příspěvkové organizaci Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha - Radotín středa 4. dubna 2018
1364 92 Radní Ing. Farník + OMH - návrh na finanční vyrovnání za zhodnocení bytové jednotky č. 4 o velikosti 2+1, Praha 5 – Radotín ve svěřené správě MČ Praha 16 středa 4. dubna 2018
1363 92 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 2. Stavba Praha 16 – Radotín, site 14508“ na pozemcích parc.č. 1108/20, 1108/27, 2582/1, 2582/2, 2582/3 a 2589/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 11 – Chodov středa 4. dubna 2018
1362 92 STA - odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za I. čtvrtletí 2018 středa 4. dubna 2018
1361 92 STA + TS - oprava služebního vozidla Multicar M 30A Fumo, RZ 4AJ6551, vedeného v majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha - Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 4. dubna 2018
1360 92 STA + OMH - návrh koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Guta, Praha 5 - Radotín a pana Mgr. Tomáše Růžičky, Praha 5 - Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem č. 112-2/2018 středa 4. dubna 2018
1359 92 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Otakarem Procházkou a Zuzanou Procházkovou, Praha 5 - Radotín, manželi Ing. Josefem Šobrem a Evou Šobrovou, Praha 5 - Radotín a Evou Šobrovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 (v době schválení záměru části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7) ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví manželů Otakara Procházky a Zuzany Procházkové, Praha 5 - Radotín, manželů Ing. Josefa Šobra a Evy Šobrové, Praha 5 - Radotín a Evy Šobrové, Praha 5 – Radotín s finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků ze strany druhých směňujících středa 4. dubna 2018
1358 92 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 středa 4. dubna 2018
1357 92 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující Ing. Blankou Novotnou, MBA, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 + uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Zdeňkem Kramlem, Praha 5–Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 středa 4. dubna 2018
1356 91 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 21. března 2018
1355 91 TAJ - odměny zaměstnancům za I. čtvrtletí 2018 středa 21. března 2018
1354 91 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce havarijní výpusti z hradidlové komory, ul. K Přívozu, Praha 16“ na pozemcích parc. č. 95/1 a 226/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě MČ Praha 16, se stavebníkem Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré město, zastoupeným Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město středa 21. března 2018
1353 91 Místostarosta Ing. Bouzek + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4151/2017 „Hasičská zbrojnice Radotín“, se společností CETUS PLUS, a. s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, který se týká navýšení ceny středa 21. března 2018
1352 91 Místostarosta Mgr. Knotek + OMH - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 4121/2017 „Krytý bazén Praha–Radotín“, se společností ALBET stavební, s.r.o., Vrážská 144, 153 00 Praha–Radotín, který se týká navýšení ceny středa 21. března 2018
1351 91 STA + TAJ - přiznání osobního příplatku vedoucímu Technických služeb Praha - Radotín středa 21. března 2018
1350 91 STA - schválení návrhu programu XX. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, které se bude konat dne 26.3.2018 středa 21. března 2018
1349 91 STA + OMH - záměr pronájmu budovy čp. 1269 – zemědělské stavby postavené na pozemku parc.č. 1434/2 v k.ú. Radotín dosavadnímu podnájemci Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z.s., Sobětická 1627/9, Praha 5 – Radotín středa 21. března 2018
1348 91 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2570 v k.ú. Radotín o výměře 287 m2 z celkové výměry 407 m2 spoluvlastníkům sousedního pozemku parc.č. 1734 v k.ú. Radotín paní Sylvii Mackové, Praha 5-Radotín, a panu Danielu Rajchrtovi, Praha 5-Radotín středa 21. března 2018
1234