Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)



Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
23.06.201723.08.2017
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2386/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2386/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem. Podmínky veřejné soutěže a další informace se nacházejí v přiloženém oznámení.
23.06.201709.07.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 5,75 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 14. 6. 2017 usnesením č. 1044/2017.
22.06.201707.07.2017
Veřejná vyhláška Radotín Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které se týká osazení dopravního značení na nám. Sv. Petra a Pavla, Horymírově nám. a v ul. Výkoukových z důvodu usměrnění a vymezení parkování v Radotíně.
22.06.201707.07.2017
Opatření Strážovská, Solná Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení a přenosné světelné signalizace v ulici Strážovská x Solná z důvodu provádění stavebních prací v rámci obnovy kabelů VN
21.06.201707.07.2017
Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením Komunikace a dešťová kanalizace-Panská zahrada-Praha-Zbraslav
21.06.201707.07.2017
Záměr pronájmu garážového stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout garážové stání v objektu č. p. 1517/1a, b, ul. K Cementárně.
21.06.201723.08.2017
Oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby_firma Svoboda Předmětem dražby jsou nemovité věci nacházející se v obvodu MČ Praha 16
16.06.201701.07.2017
Výzva s usnesením o přerušení řízení Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) v katastrálních územích v obci Praha: Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
14.06.201702.08.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Úsek výstavby. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 2. srpna 2017 do 12.00 hodin.
14.06.201730.06.2017
Územní rozhodnutí Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav
09.06.201724.06.2017
Opatření plynovodní přípojka Meliorační Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení z důvodu stavby plynovodní přípojky v ul. Meliorační, v Praze - Zbraslavi
09.06.201724.06.2017
Opatření vyhrazené stání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou na zdraví, v ul. Sídliště
09.06.201724.06.2017
Opatření svatby Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Václava Balého a nám. Sv. Petra a Pavla z důvodu zajištění parkování pro svatební hosty.
08.06.201724.06.2017
Veřejná vyhláška - Stojka Ladislav, nar. 1966 Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
08.06.201724.06.2017
Veřejná vyhláška - Stojka Francesco, nar. 1995 Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
02.06.201726.06.2017
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 26.5.2017
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
04.05.201729.06.2017
Dražební vyhláška - M. Smrčina Dražební vyhláška o provedení další elektronické dražby nemovité věci - M. Smrčina
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.