Vydání občanského průkazu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu Praha 16 lze podat žádost o vydání občanského průkazu a občanský průkaz převzít na adrese: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, I. patro, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při podání žádosti o doklad dochází ke snímání otisků prstů. Je proto nutné, mít před příchodem do kabiny čisté ruce. Případné nečistoty mohou mít negativní vliv na kvalitu otisků prstů.

Důležité!! V případě poškození nosiče biometrických údajů v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče biometrických údajů z důvodu nekompatibility čtecího zařízení lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předložené v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti předložte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doporučujeme vzít s sebou i rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, nebo  úmrtní list partnera,
 • pokud platnost OP již skončila, je potřeba dodat ještě jeden doklad (platný cestovní doklad, rodný list, popř. řidičský průkaz).

K vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je třeba předložit:

 • rodný list žadatele,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15 let, který si žádá sám po dovršení 15. roku věku, je třeba předložit:

 • rodný list žadatele,
 • vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele o vydání občanského průkazu, ověří úřad na jeho žádost, tento údaj.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud žádáte o zapsání rodinného stavu - oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • platný cestovní pas, popř. řidičský průkaz, nebo
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu, předložte doklad o rodinném stavu - oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu.

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • cestovní pas,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství (popř. platný cestovní doklad ČR).

K vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, předkládá opatrovník:
 • rodný list nebo rodný a křestní list žadatele,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • pokud žádáte o zapsání údaje o partnerství: doklad o uzavření partnerství,
 • rozhodnutí soudu o omezení na svéprávnosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem,
 • je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

K vydání nového dočasného občanského průkazu (vydává se po nabytí občanství ČR) je občan povinen předložit:

 • pro vydání dočasného občanského průkazu vyplněnou a podepsanou žádost o občanský průkaz,
 • dvě shodné fotografie 35 x 45 mm,
 • doklady stanovené zákonem, viz níže u konkrétních situací,
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doporučujeme všem občanům, aby k žádosti o vydání občanského průkazu předkládali vždy matriční doklady, ve kterých je uvedeno jejich jméno, příjmení a místo narození, což je rodný list, oddací list, doklad o uzavření partnerství, neboť v případě zjištěných rozporů mezi údaji uvedenými v občanském průkazu a údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo evidence občanských průkazů, je občan povinen na vyžádání příslušného úřadu tyto doklady předložit. Do odstranění zjištěných rozporů není možné zaslat žádost o vydání občanského průkazu k jeho výrobě.

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech, zkontrolovány se záznamem v informačním systému evidence obyvatel a předložené doklady občanům ihned vráceny. Dosavadní občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého pobytu je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu občan žádost nevyplňuje pouze v případě dočasného občanského průkazu.

Tiskopisy žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí Praha 1 – 22,  v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky:
 • hradí se v hotovosti nebo
 • platební kartou.

Dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích položka sazebníku č. 8

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč.

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč.

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč,
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč.

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300,
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 200,
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 100,
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300.

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky Částka 117 Sbírka zákonů č. 270 / 2021 Strana 2811

a) osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 200,
b) osobám mladším 15 let Kč 100.

6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let 100 Kč.

7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky 200 Kč.

8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200 Kč.

9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč.

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti 100 Kč.

iZměny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018 - leták Ministerstva vnitra ČR

Stručně Úplné znění