Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
07.07.202222.07.2022
Oznámení Novostavba bytového domu Lochkov, ul. Cementářská, Praha - Lochkov
04.07.202219.07.2022
Záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1226/2022 ze dne 25. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/17/22 ze dne 20. 6. 2022.
04.07.202219.07.2022
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2510/14 o výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 3076/5 o výměře 25 m2 ve vlastnictví xxxx, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 . Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1154/2022 ze dne 16. 3. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/19/22 ze dne 20. 6. 2022.
04.07.202219.07.2022
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1212/2022 ze dne 11. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/16/22 ze dne 20. 6. 2022.
04.07.202219.07.2022
Záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákonač. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc.č. 557/2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 228 m2 dosavadním nájemcům a spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 556/1 a 556/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1190/2022 ze dne 27. 4. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/15/22 ze dne 20. 6. 2022.
04.07.202219.07.2022
Oznámení záměru uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 19.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2014, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2018 Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společností Residence Radotín Dva, s.r.o., IČO: 07204957, se sídlem Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany, jehož předmětem je prodej pozemků: • parc. č. 344/6 o výměře 479 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku ze dne 5. 5. 2022, č. 3940 – 7722132/2022, vyhotovený Ing. Irenou Strakovou, (dále jen „Geometrický plán“), a to oddělením z pozemku p. č. 344/1, a • pozemek p. č. 345/1 o výměře 319 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 345, a • p. č. 357/70 o výměře 3 692 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu, a to oddělením z pozemku p. č. 357/1, vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 16.
30.06.202215.07.2022
Opatření trasy BUS Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Ke Zděři, K Berounce, Na Rymáni, Stadiónová, K lázním, Macháčkova Loučanská, Václava Balého, Otínská a Jelenovská z důvodu zajištění bezkolizního průjezdu linek BUS.
29.06.202229.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace -Volkswagen RZ:8AV4160 - SSHMP
27.06.202224.09.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
27.06.202224.09.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín) v roce 2022
27.06.202224.09.2022
Oznámení o době a místu konání voleb Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva Městské části Praha 16 (Radotín)
27.06.202224.09.2022
Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
24.06.202207.07.2022
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání - MŽP
24.06.202207.07.2022
Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení - "Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027" - MŽP
23.06.202208.07.2022
Opatření Černošická a Oddechová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Černošická a Oddechová z důvodu pokládky kabelů NN v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Bochníčkova a Na Hvězdárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Bochníčkova a Na Hvězdárně z důvodu stavby přeložky vedení VN, v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Pod Lečí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Lečí z důvodu stavby inženýrských sítí v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská z důvodu stavby kanalizace v rámci 56. etapy akce Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 - opakované veřejné projednání - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 - MHMP
28.06.202204.08.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 - opakované veřejné projednání - MHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford, RZ: 7AH8197 - SSHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Hyundai RZ: 6A37367 - SSHMP
23.06.202208.07.2022
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně, Praha - Velká Chuchle
21.06.202208.07.2022
Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
13.06.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 5/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2022.
25.05.202210.07.2022
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
16.05.202231.01.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 4/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2022.
12