Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
31.03.202015.04.2020
Oznámeni zahájení územního řízení LOCHKOV 2 (NAD SLAVIČÍM ÚDOLÍM) - PŘEPARCELACE A NÁVRH VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, Praha - Lochkov a Praha - Radotín
27.03.202013.04.2020
Opatření Radotínská, Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice v ulici Vrážská a Radotínská v Praze 16
27.03.202013.04.2020
Opatření Radotínská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice v ulici Radotínská, Praha 16.
26.03.202011.04.2020
Oznámení o zahájení územního řízení Praha 5-Lipence, Boudova, kNN-2.etapa, SO 01-kabelová část
26.03.202012.04.2020
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Radotín za účelem zřízení staveniště Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 341 v k.ú. Radotín v celé výměře a částí pozemků parc.č. 340 a parc.č. 342/1 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2440 m2 společnosti STRABAG Rail a.s., IČ: 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, Ústí nad Labem, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Tento záměr byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 11. 3. 2020 usnesením č. 525/2020.
24.03.202008.04.2020
Opatření KÚK TSK Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexní údržby komunikací, které jsou ve správě TSK HMP a.s., v Praze 16
20.03.202014.04.2020
Výzva - vyjádření k podanému odvolání Praha-Velká Chuchle, Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), silniční nadjezd přes železniční trať. Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. 023860/17/OVDŽP/Čr, č.j. 011150/19/OVDŽP ze dne 8.11.2019
19.03.202003.04.2020
Záměr pronájmu ploch pro umístění reklamních zařízení MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout plochy pro reklamní zařízení
17.03.202001.04.2020
Oznámení zahájení změny stavby před dokončením ve společném řízení Výstavba nové trafostanice TR 110/22 kV Slivenec, Přeložka vedení V304/2003/2006 před TR 110/22 kV Slivenec, Praha 5 - Lochkov, Slivenec
02.03.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 2/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2020.
11.03.202014.04.2020
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. dubna 2020.
11.03.202014.04.2020
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. dubna 2020.
10.03.202016.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05
10.03.202016.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U1372/09 a U1373/09
25.02.202002.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
23.02.202009.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12
23.02.202009.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12
23.02.202009.04.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12
21.02.202031.03.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12
21.02.202031.03.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148, Z 3158/12 a Z 3183/12
13.02.202013.05.2020
Oznámení o zamýšleném převodu Oznámení o zamýšleném převodu pozemků nebo jejich ideálních částí - Velká Chuchle
10.02.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 1_2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2020 (dále jen „RO“) na základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období.
29.01.202031.03.2020
Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.01.202007.04.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízena - asistenka starostky MČ Praha Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - asistentka starostky
03.01.202031.01.2021
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách https://www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace. Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019.
03.01.202031.12.2020
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.