Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
20.09.201908.10.2019
Veřejná vyhláška - Igor Penčák, nar. 1963 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti
18.09.201917.10.2019
Dražební vyhláška Dražební vyhláška
11.09.201904.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa Tajemník Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky. Požadavky na uchazeče jsou uvedeny v přiloženém oznámení.
11.09.201904.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa Tajemník Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém oznámení.
11.09.201927.09.2019
Záměr pronájmu parkovacího garážového stání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout parkovací garážové stání.
11.09.201927.09.2019
Pronájem prostor sloužících k podnikání MČ Praha16 oznamuje záměr pronajmout prostory k podníkání
11.09.201926.09.2019
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 5,75 m2 z celkové výměry 3032 m2 vlastníkovi dřevěné kůlny. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 371/2019.
11.09.201926.09.2019
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr dočasného pronájmu pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 369/2019.
11.09.201926.09.2019
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 v k.ú. Radotín a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 24 m2 spolku LTC Radotín, z.s., Šárovo kolo 932/1, Praha-Radotín, za účelem provozování zahrádky pro občerstvení. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 369/2019.
09.09.201924.09.2019
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezidia ČR", Praha ř-Zbraslav, při komunikaci Na Baních
09.09.201914.10.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. října.
28.08.201902.10.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
28.08.201909.10.2019
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje informuje o zahájení řízení o vydání změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.
29.08.201926.11.2019
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020
22.08.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období srpen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 14.8.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období srpen 2019.
07.08.201930.09.2019
Oznámení o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5 Městská část Praha 16 informuje o změně sídla Obvodní soudu pro Prahu 5 z dosavadního sídla Legerova 1877/7, Praha 2, na adresu Hybernská 1006/18, Praha 1. Z důvodu dislokace bude omezen provoz soudu v termínu od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019.
29.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 24.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019.
10.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 3.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019.
28.06.201931.12.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo usnesením č. V/5/19 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na období březen až květen 2019.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.