Hlášení trvalého pobytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu Prahy 16 ohlásí občan změnu místa trvalého pobytu na příslušném úřadu městské části dle místa nového trvalého pobytu, a to:

 • Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 –12.00 a 13.00 – 17.30 hod., čtvrtek 8.00 – 11.00 hod., pro obvod Praha-Velká Chuchle a Praha-Malá Chuchle

 • Úřad městské části Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence, tel.. 257 922 641, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín.

 • Úřad městské části Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha-Lochkov, tel.: 257 811 836, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín.

 • Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, tel.: 234 128 245, 234 128 247, 234 128 229, pro obvod Praha-Radotín
  Úřední hodiny

 • Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, tel.: 257 111 832, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., poslední žádost bude vyřízena v 11.45 hod. a v 17.45 hod., po předchozí domluvě na uvedeném telefonním čísle lze pro přihlášení k trvalému pobytu domluvit i jiný termín (mimo pátku), pro obvod Praha-Lahovice, Praha-Zbraslav

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Originál vyplněného a podepsaného formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • Platný občanský průkaz, u něhož není z důvodu jiné změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • Doklad opravňující užívat byt nebo dům nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Ve správním obvodu Prahy 16 lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 234 128 247, 234 128 229, 234 128 245.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle svého místa trvalého pobytu, a to zasláním písemného ohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky, které musí obsahovat jeho ověřený podpis nebo osobně předloženým písemným ohlášením.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vyznačené části nebo na návrh oprávněné osoby (pdf, 175 kB) za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat - § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Originál formuláře Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je k dispozici na každé ohlašovně, ve správním obvodu Prahy 16 na úřadech městských částí.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti. Občan mladší 15 let je od výše uvedeného správního poplatku osvobozen.

 • 50 Kč v hotovosti – za písemné potvrzení o místě trvalého pobytu, rodinném stavu,

 • 50 Kč v hotovosti – za poskytnutí písemné informace vlastníkům objektu určeného k bydlení – viz bod 22 této informace

 • 100 Kč - podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu v návrhu,

 • 100 Kč - ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

 • Po převzetí poplatku ohlašovnou, bude občanům vydána stvrzenka o zaplacení výše uvedených  správních poplatků.
Stručně Úplné znění