Místní poplatek z pobytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je provozovatel úplatného pobytu (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo. Právnická osoba sídlo, IČ, počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtu u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce místního poplatku sepíše s plátcem Přiznání k místnímu poplatku z pobytu (doc, 589 kB).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 21 Kč. Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního měsíce, nebo čtvrtletí. Poplatek lze hradit osobně v hotovosti nebo platební kartou u správce místního poplatku, odboru ekonomického na pokladně Úřadu městské části Praha 16, či bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-000861379/0800. 

K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Poplatku nepodléhá

1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkaz ZTP/P, a její průvodce
b) mladší 18 let 
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo 2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravující ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezonní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce 1. ve školském zřízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

3) Sezónní práce podle 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje. 

Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.
Stručně Úplné znění