Místní poplatek ze psů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti.

Požadované doklady:
 • občanský průkaz
 • doklad o pobírání sirotčího důchodu
 • u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého do věku 65 let doklad o pobírání důchodu 
 • průkaz ZTP (průkaz nutné vždy na počátku každého kalendářního roku znovu předložit) a ZTP/P (u osob nevidomých, bezmocných a těžce zdravotně postižených)
 • doklad o převzetí psa z útulku (pouze útulky na území hlavního města Prahy z důvodu úlevy)
 • osvědčení o speciálním vycvičení služebních psů Policie ČR a městské policie a dále záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád
 • potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona
 • průkazy - potvrzení o chovu psa k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • právnické osoby musí doložit výpis z obchodního rejstříku a svůj vztah k prostorám, kde bude pes chován
 • součástí přiznání k místnímu poplatku ze psů je i čestné prohlášení, je-li poplatník poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů (osoby do 65 let)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (pdf, 170 kB)
Odhlášení psa z evidence poplatku ze psů (pdf, 174 kB)

Potřebné formuláře jsou k dispozici i v tištěné podobě u Odboru ekonomického ÚMČ Praha 16, v elektronické podobě na webu MČ Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazby a splatnost poplatku stanovuje obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí ročně:
 • Rodinný dům - sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč.
 • Ostatní bytové domy - sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího 2 250 Kč.
 • Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediný zdroj příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let - sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého psa a dalšího 300 Kč (rodinné domy a ostatní bytové domy).
 • Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu - sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč. Oprávnění bude doloženo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem o vlastnictví objektu.
Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku a činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Způsob placení poplatku se uskutečňuje hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 16, odboru ekonomickém či poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
Stručně Úplné znění