Nahlížení do matričních knih

Nahlížení do matričních knih

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Nahlížení do matričních knih

4. Základní informace k životní situaci

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • v případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti
 • do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy podejte ústní či písemnou formou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Navštivte matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Matriční úřad Praha 16 vede matriční knihy pro: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 20 Kč v hotovosti za každou matriční událost.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvarOdbor občansko správní, Úsek matrik
 26. Kontaktní osobyBartušková Jana 
Čeřovská Ilona 
Chlubnová Petra
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni  28.2.2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován 26.1.2016
 29. Datum konce platnosti popisu  Konec platnosti není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11808 x
Vytisknout