Nájem obecního bytu

Nájem obecního bytu

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Nájem obecního bytu

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o nájem bytu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který:

 • trvale bydlí v MČ Praha 16 (Radotín) po dobu alespoň pěti let (nezaměňovat s formálním přihlášením k trvalému pobytu, které má pouze evidenční charakter a samo o sobě trvalý pobyt neznamená) nebo
 • zde pracuje v pracovním, služebním a obdobném poměru a který:
a)  nevlastní byt nebo dům, který je možný užívat k bydlení (v případě manželů musí tuto podmínku splňovat oba manželé) a
b) žije v rodinné domácnosti či domácnosti, kde žadatel (či jeho manžel/ka, druh-družka) nemá podanou jinou žádost o byt

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o pronájem obecního bytu může být osoba, která:

 • má trvalý pobyt v MČ Praha 16 po dobu delší než 5 let
 • dosáhla věku minimálně 18 let
 • má občanství ČR
 • podá řádně vyplněnou písemnou žádost o nájem bytu
 • prokáže svoji totožnost
 • žadatel, ani jeho manžel/ka, druh/družka není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, ani nájemcem jiného bytu/domu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel, který splnil výše uvedené podmínky bude zařazen do seznamu žadatelů o uzavření nájmu bytu. Žádost je předložena bytové komisi k posouzení naléhavosti přidělení bytu. Žádost komisí doporučeného žadatele je předložena Radě MČ Praha 16 k vyjádření. O výsledném stanovisku je žadatel písemně informován.

Nájemní smlouva se vystavuje na dobu určitou, a to 1 rok.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou Žádost o nájem bytu na předepsaném formuláři

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Václava Balého 23/3, Praha–Radotín (podatelna Úřadu MČ Praha 16).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o nájem bytu  (pdf, 556 kB) včetně příloh 
Formulář v tištěné podobě je k dispozici v Oddělení správy obecních nemovitost Odboru místního hospodářství, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Manžel/manželka, druh/družka žadatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen:

 • každoročně obnovit žádost (aktualizovat), nejpozději v době 30 dnů před uplynutím jednoho roku od podání žádosti
 • písemně oznámit jakékoli změny, které mohou být rozhodné pro posouzení žádosti (svatba, narození dětí, rozvod apod.)
 • oznámit případnou změnu trvalého bydliště všech osob uvedených v žádosti
 • oznámit případné vyřešení své bytové situace, aby mohla být žádost o byt z evidence vyřazena

Nesplnění těchto podmínek může mít za následek vyřazení žádosti z evidence.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Další předpisy týkající se hospodaření s majetkem města.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení správy obecních nemovitostí

26. Kontaktní osoby

Radová Ivana

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 14.02.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 11597 x
Vytisknout