Novela zákona o silniční dopravě a změně souvisejících zákonů s účinností ode dne 1.8.2022

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16 informuje podnikatele v silniční dopravě, že dne 1.8.2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Novelou zákona o silniční dopravě se do českého právního řádu implementují předpisy Evropské unie, které jsou součástí tzv. balíčku mobility. Uvedenou novelou zákona o silniční dopravě došlo mimo jiné také ke změně názvu předmětu podnikání u koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“.

O změnu rozsahu shora jmenovaného předmětu podnikání bude muset požádat ten, kdo hodlá i nadále provozovat mezinárodní nákladní dopravu vozidly přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny, a to v případě, že doposud nebyl oprávněn provozovat nákladní dopravu vozidly přesahující 3,5 tuny.

Podnikatel je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti ve smyslu zákona o silniční dopravě.

Pokud podnikatel v zákonem uvedené lhůtě (tj. do 1.2.2023) o změnu rozsahu nepožádá, dojde k terminologické úpravě předmětu podnikání a zároveň mu bude rozsah dopravy snížen na znění „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“.

O této změně bude podnikatel v dopravě informován následně zasláním výpisu z živnostenského rejstříku.

vedoucí Odboru živnostenského Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 06.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1279 x
Vytisknout