Ohlášení

01 Identifikační číslo:

0630-002

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Ohlášení

04 Základní informace k životní situaci:

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení, jsou uvedeny v ustanovení § 104 stavebního zákona.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup stavebního úřadu při přezkumu podaného ohlášení a podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru jsou stanoveny v § 105 až 107 stavebního zákona.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby a změny takové stavby před dokončením, která podléhala ohlášení, se podává na předepsaném formuláři. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Ohlášení ostatních záměrů nemá předepsaný formulář.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:


stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov

  • kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • úřední hodiny


stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 

  • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
  • úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Přílohy k ohlášení jsou vymezeny v § 105 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlášení stavby (pdf, 322 kb)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

--- neuvedeno ---

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Podané hlášení se považuje za žádost o stavební povolení.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze využít elektronickou službu.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy:

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě zamítnutí žádosti o umístění reklamního zařízení můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Přestupky a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona

21 Nejčastější dotazy:

--- neuvedeno ---

22 Další informace:

Projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona může zpracovat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu – zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

--- neuvedeno ---

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

--- neuvedeno ---

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

21.10.2019

28 Popis byl naposledy aktualizován:

21.10.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti popisu není stanoven.

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---