Popření otcovství

Popření otcovství

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Popření otcovství

4. Základní informace k životní situaci

Dle občanského zákoníku je otcem dítěte určen 1. manžel matky dítěte (i za situace, kdy se dítě narodí byť jen den po uzavření sňatku), dále je otcem dítěte určen bývalý manžel, pokud se dítě narodí do 300 dní po právní moci rozsudku o rozvodu. Nejčastější situací, kdy dochází k řízení o popření otcovství je proto stav, kdy se manželé nestihnou včas rozvést, žena naváže nový vztah s jiným mužem a z tohoto vztahu se narodí dítě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žalobu na popření otcovství je oprávněna podat matka do půl roku po narození dítěte a muž, kterému svědčí zákonná domněnka otcovství do půl roku po té, kdy se o narození dítěte dozvěděl. Popřít své otcovství u soudu může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Dle § 792 občanského zákoníku je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí doby, kdy se v zákonných podmínkách dalo popřít otcovství, může soud rozhodnout tak, že lhůtu promine. Pouze však pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na popření otcovství je třeba podat k soudu místně příslušnému - dle § 417 zákona č. 292/2013 Sb., je pro řízení místně příslušný obecný soud dítěte. Není-li možné určit příslušnost podle odstavce 1, je pro řízení příslušný obecný soud matky. Během soudního řízení jsou vyslechnuti oba rodiče, také biologický otec dítěte jako svědek. Tam, kde to soud vidí za potřebné, je přizván k věci znalec.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení o popření otcovství je možné zahájit pouze podáním návrhu k příslušnému soudu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16 poskytuje konzultace a vzory návrhu. Návrh se podává obvodnímu nebo okresnímu soudu dle bydliště žalovaného.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor návrhu je k dispozici v tištěné podobě na odboru sociálním, oddělení rodiny a sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení činí 1 000 Kč. Dále je třeba uhradit náklady za znalecký posudek, pokud byl vyhotoven. Je třeba počítat s tím, že jde o značný náklad (15 – 20 000 Kč není výjimkou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jak již bylo uvedeno, návrh je nutno podat do půl roku po narození dítěte pro matku a nebo do půl roku ode dne, kdy se o narození dítěte dozvěděl muž, jemuž svědčí zákonná domněnka otcovství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Účastníci tohoto řízení jsou žalobce, žalovaný a dítě, zastoupené kolizním opatrovníkem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ke zjištění, zda jsou dány závažné okolnosti, které vedou k podání návrhu na popření otcovství slouží skutečnosti, uvedené v podnětu k podání návrhu, šetření poměrů dítěte a znalecké posudky z oblasti zdravotnictví.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník (§776-§793)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání prostřednictvím soudu prvého stupně. Věc je poté řešena soudem odvolacím.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce určuje soud.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Řízení o rozvod a úprava poměrů dětí za trvání manželství rodičů v případech, kdy svědčí domněnka otcovství manželovi.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Lucie Beranová, DiS.
Mgr. Nadežda Mastíková
Vladimíra Seffanová, DiS.
Bc. Lenka Veselá, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Orgán sociálně právní ochrany dětí má funkci u soudního řízení kolizního opatrovníka dle § 37 odst. 2 Zákona o rodině. Když nemůže zastoupit žádný z rodičů dítě v řízení, ustanoví soud zpravidla opatrovníkem orgán sociálně právní ochrany. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

Zveřejněno: 20.10.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 30.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 19808 x
Vytisknout