Příjmení žen

Příjmení žen

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Příjmení žen

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření  manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.

Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro  užívání příjmení v mužském tvaru.

V ostatních případech se ženská příjmení (např. příjmení matky snoubence nebo snoubenců)

zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na matričním dokladu (rodném, oddacím a úmrtním listu) v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 •  Žena
  • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině
  • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
 • Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je
  • cizincem, který se narodil na území České republiky
  • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se
  • na území České republiky nebo v cizině
  • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině
  • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
 • Pozůstalý manžel cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní účastí obou rodičů na matrice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na kterýkoliv matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR)
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 •  písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádosti není časově omezeno.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení (vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?


Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. 
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik. 

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.10.2010 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12424 x
Vytisknout