Územní souhlas

Územní souhlas

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Územní souhlas

4. Základní informace k životní situaci

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Územní souhlas postačí v případech:
a) stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
c) změn staveb
d) změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2  nejvíce však do 1000 m2
e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemních, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vydání územního souhlasu jsou stanoveny v § 96 stavebního zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o územní souhlas na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

  • stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov
    kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263 
  • stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice
    (detašované pracoviště) kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha-Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 924 247

Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K oznámení záměru žadatel připojí

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaných záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3 stavebního zákona
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4stavebního zákona
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic menší než 2 m
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Formuláře úseku výstavby

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání územního souhlasu a územního rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 Sazebníku správních poplatků.

Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci 3 písm. d  § 96 stavebního zákona, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o provedení územního řízení.
Lhůta pro vydání územního rozhodnutí je stanovena § 87 odst. 4 stavebního zákona (60 dnů ode dne zahájení územního řízení, ve složitých případech nejdéle do 90 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán hlavního města Prahy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

Jak dlouho platí územní souhlas?
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jiné zdroje nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

26. Kontaktní osoby

Pracovníci odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13292 x
Vytisknout