Vydávání cestovních dokladů

 Vydávání cestovních dokladů 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Vydávání cestovních dokladů - změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

4. Základní informace k životní situaci

Cestovat do zahraničí lze jen s platným cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, náhradní cestovní doklad Evropské unie, jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem nebo bez čipu). Cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může mít občan České republiky již od narození. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem nebo bez čipu, lze jako cestovní doklad také použít k cestování do států Evropské unie, nesmí však mít oddělenu vyznačenou část (z důvodu změny zapisovaných údajů). 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-pas“) se vydává občanům České republiky od jeho narození ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů anebo je možné vydání pasu ve zkrácené lhůtě 24 hodin nebo 5 pracovních dnů. 

Doba platnosti e-pasu:

 •  5 let – občanům do věku 15 let
 • 10 let – občanům starším 15 let

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (e-pas) se vydá s územní platností do všech států světa. Dobu platnosti cestovních dokladů nelze prodloužit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o vydání cestovního dokladu podává občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý (jedná se o občana staršího 15 let a mladšího 18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce (rodič) dostaví osobně spolu s žadatelem. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc a osoby, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Za občana omezeného na svéprávnosti, podává žádost zákonný zástupce.

Při žádosti o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je nutná přítomnost žadatele, neboť se elektronicky zpracovává obraz obličeje žadatele, podpis občana staršího 7 let a otisky prstů občana staršího 12 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnit veškeré náležitosti požadované při podávání žádosti o vydání cestovního dokladu stanovené zákonem o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K vyřízení žádosti o vydání cestovního dokladu se musí občan dostavit osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na Úřad městské části Praha 1 – 22 nebo ve zkrácené lhůtě vydání též na Ministerstvu vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání). 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud se občan dlouhodobě zdržuje v zahraničí, lze podat žádost o vydání cestovního dokladu u zastupitelského úřadu. V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí vydá občanovi zastupitelský úřad cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

Nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Prahy 16 lze podat žádost o vydání cestovního pasu u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Praha–Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a. 
Úřední hodiny. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě je občan povinen předložit:

 • předchozí cestovní pas
 • platný občanský průkaz
 • rodný list žadatele – při podání žádosti  o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18 let
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let, pokud  jej vlastní
 • správní poplatek viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 

Při podání žádosti o vydání e –pasu je občan povinen předložit:

1) Pro žadatele ve věku do 15 let:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let (pokud mu byl vydán)
 • rodný list žadatele (občana mladšího 15 let)
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek ve výši 100 Kč

Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele od jeho narození z důvodu pořízení fotografie a otisků prstů (biometrických údajů do cestovního pasu) a zákonného zástupce (rodiče), který stvrdí souhlas s vystavením e-pasu svým podpisem na žádosti.

2) Pro žadatele ve věku 15 – 18 let:

 • platný občanský průkaz žadatele (občana ve věku 15 - 18 let)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • rodný list občana ve věku 15 – 18 let
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek 600 Kč

Žádost o vydání cestovního dokladu může podat občan starší 15 let; pokud je nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce (rodič) k příslušnému úřadu dostaví osobně spolu se žadatelem.

3) Pro žadatele ve věku nad 18 let:

 • platný občanský průkaz
 • předchozí cestovní pas
 • doporučujeme rodný list pro upřesnění místa narození (v případě nesouladu údajů v informačním systému evidence obyvatel)
 • správní poplatek ve výši 600 Kč
Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele z důvodu pořízení biometrických údajů do cestovního pasu.

Fotografie občana a vlastnoručně vyplněná žádost se v případě podání žádosti o vydání e-pasu nepředkládají. 

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Převzetí cestovního dokladu

Cestovní doklad může převzít:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana omezeného na svéprávnosti
 • cestovní doklad může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Pokud podal žádost u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky se žádost nevyplňuje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se platí v hotovosti i platební kartou, a to při podání žádosti o vydání CP:

1. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 

2. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ("e-pas")

 • do 15 let částka 100 Kč
 • nad 15 let částka 600 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - „e-pas“ se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě se vydává ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin a nebo do 5 pracovních dnů.
 • Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. 

K vydání „Osvědčení o státním občanství“ je ve správním obvodu Prahy 16 příslušný Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik na adrese: Václava Balého 23/3, Praha–Radotín.

Státní občanství ČR se prokazuje:

 • osvědčením o státním občanství ČR ČR (platnost je 1 rok od vydání)
 • platným občanským průkazem 
 • platným cestovním pasem ČR

Prokazování údajů v žádosti

Žadatel je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění. Pravdivost údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních předpisů, popřípadě dalšími doklady podle mezinárodní smlouvy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Obyvatelům správního obvodu Prahy 16 doporučujeme využít služeb on-line rezervace na pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Zákon č. 195/2017 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra č.  415/2006 Sb., kterou se stanoví  technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracováváním biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu.
Směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-108001-48/SC-2011 ze dne 13.12.2011

18. Jaké jsou související předpisy

Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 – čl. 4 odst. 1: právo občana na ověření údajů obsažených v pasu a jeho právo požadovat opravy nebo výmaz zjištěné nepřesnosti v osobních údajích, čl. 4 odst. 3, použití biometrických prvků výlučně k ověřování pravosti e-pasu nebo totožnosti držitele pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v případech, kdy je držitel e-pasu povinen podle právních předpisů e-pas předkládat (Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 je publikováno v Ústředním věstníku Evropské unie, řadě L.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech - zejména § 8a
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 424/2010 Sb., o základních registrech, ve znění zák. č. 100/2010 Sb., a další související zákony

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů).

Proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16 (ve věci cestovních dokladů) se lze odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokud občan nesplní povinnost stanovenou zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů upravuje § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

S jakým dokladem mohou cestovat do zahraničí občané mladší 15 let?

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, cestovní pas, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, cestovní průkaz. Cestovní průkaz vydává zastupitelský úřad občanům např. při ztrátě, odcizení cestovního pasu, pro jednotlivou cestu – návrat do České republiky.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, není možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech.
Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, nelze od 01.07.2011 zapsat děti (občany České republiky) do cestovního dokladu rodičů.

K cestě do zahraničí nelze použít občanský průkaz zákonného zástupce, ve kterém je občan mladší 15 let dosud zapsán.

Co jsou to biometrické údaje?

Biometrickými údaji se rozumí pro účely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou. Druhý biometrický prvek, otisky prstů rukou, byl do cestovního pasu držitele zaveden od 1.4.2009.

Jaká platnost cestovního pasu je nutná při cestách do zahraničí?

Minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na území cizích států je individuální, pohybuje se v rozmezí 1 – 6 měsíců. Doporučujeme obrátit se s dotazem přímo na velvyslanectví daného státu v České republice.

22. Další informace

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

Údaje zapsané v cestovním dokladu


Cestovní doklad obsahuje povinné údaje stanovené zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí doporučujeme s časovou rezervou zkontrolovat, zda vlastníte platný cestovní doklad. Dále je třeba ověřit podmínky vstupu a pobytu v daném státu. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní pas eventuálně platný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu. Tyto informace je vhodné si ověřit přímo na velvyslanectví jednotlivých států.

Poskytování osobních údajů z evidence cestovních dokladů

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve správním obvodu Prahy 16 to je Úřad městské části Praha 16, odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha–Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a, poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti. 
V žádosti občan uvede: jméno, popř. jména, příjmení, rodné číslo (v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození), číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaných údajů.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana omezeného na svéprávnosti tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Zastupitelské úřady cizích států v České republice
Magistrát hlavního města Prahy
Praktické informace Ministerstva vnitra České republiky

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu

Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Po návratu do České republiky ohlásí ztrátu, odcizení nebo zničení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání. 

Při ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu v zahraničí lze občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů

26. Kontaktní osoby

Čermáková Lenka 
Legnavská Mária
Raková Petra
Šustková Jitka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni  18.7.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Používání cestovního dokladu

Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.

Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Zveřejněno: 26.05.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 18.07.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 66749 x
Vytisknout