Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 schválilo rozpočet na svém mimořádném zasedání 1. února 2016. Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2015 stejně náročné jako v předcházejících letech. Po provedení úsporných organizačních opatření se ale stále projevuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.

Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován vyšší proti roku 2015 (16 015 tis. Kč,  pro 2016 16 405 tis. Kč). Dotační vztah hl. m. Prahy vůči městské části zůstává zachován dle roku 2015, vlivem vyššího počtu žáků základní a mateřské školy (příspěvek 1 360 Kč na žáka ZŠ a MŠ) je navýšen na celkovou částku 40 516 tis. Kč). Výše příspěvku na výkon státní správy i dotační vztahy hl. m. Prahy k městským částem byly schváleny Radou HMP dne 2.12.2015 a Zastupitelstvem HMP dne 17.12.2015.

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 se konalo 16.12.2015, tj. před jednáním Zastupitelstva HMP, které schválilo rozpočet HMP na rok 2016. Z tohoto důvodu mohlo být Zastupitelstvem MČ Praha 16 schváleno pouze rozpočtové provizorium. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17.12.2015 schválilo rozpočet HMP včetně dotačních vztahů i příspěvku na výkon státní správy pro městské části 1-57. Pro Městskou část Praha 16 byly tyto prostředky schváleny v nezměněné výši proti návrhu projednanému v Radě hl. m. Prahy 2.12.2015. Radě i Zastupitelstvu Prahy 16 byl tedy předložen návrh rozpočtu na rok 2016 v celkovém objemu i rozdělení na kapitoly beze změn pouze s drobnou úpravou v položkovém členění.

Rozpočet 2016

Rozpočet pro rok 2016 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností městské části. I pro rok 2016 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16. 

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016 byl předložen formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2015 a očekávanou skutečností roku 2015.

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016 (pdf, 239 kB)

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán Radou Městské části Praha 16 dne 13.1.2016, schválen usneseními číslo č. 448-451/2016 a schválen Zastupitelstvem Městské části Praha 16 dne 1.2.2016.
Marta Tišlová, Odbor ekonomický ÚMČ Praha 16
Zveřejněno: 04.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8319 x
Vytisknout