Zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zprostředkování kontaktu

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o občanech České republiky (dále jen občan), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Písemnou žádost může podat občan starší 15 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu, zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci.  Ministerstvo vnitra sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Ke zprostředkování kontaktu je nutné vyplnit formulář „Žádost o zprostředkování kontaktu,“ který je ke stažení na www.mvcr.cz nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání této žádosti (matriční úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, Ministerstvo vnitra, v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Praha 1 – 22), kde ji žadatel (dále  jen kontaktující osoba) může vyplnit, zaplatí správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti (bude mu vystavena stvrzenka o zaplacení poplatku) nebo zasláním této finanční částky na účet Ministerstva vnitra (viz bod 12 této informace). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen, to neplatí, pokud občan podepíše žádost před pracovníkem příslušného úřadu k podání této žádosti. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Občan vyplňuje pouze bílé kolonky formuláře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan si zvolí formu podání žádosti a uhrazení správního poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, matriční úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze Úřady městských částí Praha 1 - 22.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Prahy 16 je tímto úřadem: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 234 128 245, 234 128 247, 234 128 229.

Pokud má občan zájem o kontakt s jiným občanem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, popř. finanční hotovost k uhrazení správního poplatku nebo kolkovou známku v hodnotě 500 Kč.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o zprostředkování kontaktu,“ je k dispozici na www.mvcr.cz, u Ministerstva vnitra, u krajských úřadů, u matričních úřadů, u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadů městské částí Praha 1 – 22.

Ve správním obvodu Prahy 16 u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, telefon: 234 128 245, 234 128 247, 234 128 229.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 500 Kč lze uhradit kolkovou známkou nebo v hotovosti (občanům bude vystavena stvrzenka o zaplacení poplatku) nebo lze zaslat tuto finanční částku bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyř nebo trojmístné číslo ( např. 11115823 nebo 1111268). Variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod. První číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433, jako zpráva pro příjemce se uvede jméno, popř. jména a příjmení žadatele.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

není stanoveno

14. Dozví se kontaktující osoba, zda bylo pátrání úspěšné

Ministerstvo vnitra, na základě podané žádosti a po uhrazení správního poplatku, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze:

  • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
  • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
  • pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

15. V případě neúspěšného výsledku hledání je žadateli vrácen správní poplatek

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz bod 6, 11, 12.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

neuvedeno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou žádné. Vyhledání osoby bude zahájeno poté, co bude ministerstvu vnitra doručena žádost o zprostředkování kontaktu a bude ve prospěch účtu ministerstva vnitra uhrazen předepsaný správní poplatek.

21. Nejčastější dotazy

neuvedeno

22. Další informace

neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra – Odbor správních činností, Oddělení evidence obyvatel, PS 155/SC, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

24. Související životní situace a návody jak je řešit

neuvedeno

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

26. Kontaktní osoba

Čermáková Lenka 
Legnavská Mária
Raková Petra
Šustková Jitka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

neuvedeno

Zveřejněno: 26.05.2014 –Kateřina Drmlová   |   Aktualizováno: 26.09.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8546 x
Vytisknout