Krizové situace, sociální prevence v rámci dětí a mládeže

Krizové situace (děti, mládež), sociální prevence v rámci dětí a mládeže

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Krizové situace (děti, mládež), sociální prevence v rámci dětí a mládeže

4. Základní informace k životní situaci

Kurátor pro mládež se na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaměřuje zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
Péče o děti vyžadující zvláštní pozornost spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátor pro mládež zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí, zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty

Kurátor pro mládež působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti, usměrňuje péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami, pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování

Kurátor pro mládež je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu, volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení, řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.

Kurátor pro mládež se účastní trestního řízení vedeného proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení a na prodloužení ochranné výchovy. Může podat odvolání proti rozhodnutí o přestupku, kterého se dopustil mladistvý, a návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.

Kurátor pro mládež spolupracuje s věznicemi a v některých případech též se státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí.

Kurátor pro mládež se na žádost vyjadřuje podle zvláštního právního předpisu k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená žena ve věznici pečovala, a  k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejdříve je třeba kontaktovat kurátora pro mládež telefonicky nebo osobně. Na základě prvotní domluvy v případě telefonického kontaktování je třeba následného osobního kontaktu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Právě zkontaktováním kurátora pro mládež, kterému bude třeba vylíčit situaci, ve které se momentálně nacházíte. To pak zakládá společné řešení daného problému. Vždy je potřeba oboustranná spolupráce a zájem na tomto společném řešení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, nám. Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Postačuje občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zde záleží na druhu životní situace, kdy je lépe se o tom poradit právě s kurátorem pro mládež, který vám poradí případně nasměruje na správnou instituci (orgán).
Nejpoužívanějšími dokumenty jsou dokumenty z oblastí a od institucí např.: střediska výchovné péče, terapeutická zařízení, rodinné poradny občanská sdružení-pedagogicko-psychologické poradny, psychiatrie, školy, výchovné ústavy, zdravotnická zařízení, soudy, PČR, státní zastupitelství, vazební věznice, věznice atd.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Hlavním předpokladem společného úspěchu - vašeho úspěchu v řešení životní situace je zájem a spolupráce v řešené věci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydaného správního rozhodnutí je třeba se řídit pokyny vyjádřenými v poučení o odvolání (opravných prostředcích). V případě rozhodnutí soudu je třeba se řídit pokyny vyjádřenými v poučení o odvolání (opravných prostředcích).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nesplnění povinnosti uložené ve správním rozhodnutí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je možno uložit sankci napomenutí či finanční sankci až do výše 20 000 Kč dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., § 28 odst. 1, písm. f).

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Šenkýřová Kristýna, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 30.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 13161 x
Vytisknout