Pečovatelská služba Praha - Radotín

 Pečovatelská služba Praha - Radotín                                                                                                
 Adresa K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín 
 Telefon 234 128 494
 E-mail ivana.krasna@praha16.eu
 Vedoucí Mgr. Ivana Krásná
 Právní forma Organizační složka Městské části Praha 16  

 Dům s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně

Základní informace

Kde a jak požádat o zavedení služby
O zavedení pečovatelské služby můžete zažádat osobně na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín, a to od pondělí do čtvrtka v době od 6.45 do 15.30 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod. nebo telefonicky na těchto kontaktních číslech: 234 128 494 a 234 128 490.

Na základě poskytnutých informací a vyplnění Žádosti o poskytování pečovatelské služby (pdf, 116 kB) bude s klientem sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Pro dotazy a bližší informace lze využít e-mailovou adresu: ivana.krasna@praha16.eu.

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (pdf, 127 kB)

Ceník poskytovaných služeb

Platný od 1.3.2023 v souladu s vyhláškou č. 440/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ceník je schválený usnesením Rady městské části Praha 16 č. 107/2023.

Ceník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Praha-Radotín platný od 1.3.2023 (pdf kB)

Veřejný závazek

Pečovatelská služba Praha - Radotín, se sídlem ul. K Cementárně 1522/1c (dále jen poskytovatel) je terénní a ambulantní sociální službou. Jedná se o organizační složku, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 16 a to zřizovací listinou, která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti pečovatelské služby. Zástupcem poskytovatele je vedoucí pečovatelské služby Mgr. Ivana Krásná.

Tato sociální služba je poskytována v DPS ul. K Cementárně 1522/1c, kde se nachází 30 bytů, kanceláře vedoucí PS a pečovatelek, středisko osobní hygieny (hygienické centrum), prádelna, jídelna a  společenská místnost pro klienty. Dále je tato služba poskytována občanům žijících ve svých domácnostech na území Prahy – Radotína a Lochkova. 

Posláním Pečovatelské služby Praha - Radotín je pomoc a zajištění terénní nebo ambulantní  sociální péče osobám spádového území, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Prostřednictvím služeb, které nabízíme, je kompenzována jejich snížená soběstačnost, prodlužováno období jejich relativně nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed svých přátel a rodiny. Odbornou a citlivou  péčí chceme pomáhat a podporovat  klienty, zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti. 

Cílem pečovatelské služby je sociální integrace uživatelů a prevence případného sociálního vyloučení. Udržování sociálních a společenských vztahů dává pocit bezpečí, což velmi pozitivně ovlivňuje kvalitu života uživatelů.

Konkrétním cílem je:

 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí,
 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života,
 • zajišťovat v maximální míře aktivní život s ohledem na zdravotní stav,
 • spolupráce s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace uživatele. 

Cílová skupina uživatelů – služby poskytujeme osobám, kteří si vzhledem k svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou samy zajišťovat a uspokojovat své životní potřeby.

Konkrétní cílovou skupinou jsou:

 • senioři,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se  zdravotním postižením,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • rodiny s dítětem/dětmi (rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do věku 4 let těchto dětí). 

Věková kategorie cílové skupiny:

Služba je poskytovaná klientům od 19 let věku. Jsou-li služby poskytovány rodinám, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, je horní hranice věku pro poskytování této služby 4 roky věku těchto dětí. 

K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít v těchto případech:

 • pokud je naplněna kapacita pečovatelské služby,
 • pokud pečovatelská služba neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytování pečovatelské služby. 

Pečovatelská služba není určena:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám, které trpí přenosnými chorobami, alkoholismem a drogovou závislostí,
 • osobám s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům pečovatelské služby,
 • osobám, které se odmítnou řídit základními pravidly pečovatelské služby. 

Principy poskytovaných služeb – služba je poskytována na základě uplatňování standardů kvality sociálních služeb a hlavní zásadou je dodržování základních lidských práv a svobod (dle Listiny lidských práv a svobod). Základní principy jsou uvedeny v etickém kodexu pracovníka Pečovatelské služby Prahy - Radotína. Tento etický kodex je součástí standardu č. 1. Považujeme za důležité respektovat individuální přání, potřeby a osobní cíle uživatele, jeho právo na vlastní rozhodnutí o rozsahu služeb a způsobu života. 

Součástí tohoto standardu je také příloha, kde jsou popsány  pracovní postupy jednotlivých pečovatelských úkonů, které zaručují řádný průběh poskytování pečovatelské služby. 

Naše organizace poskytuje službu v souladu s Pracovním a Organizačním řádem, bezpečnostními předpisy, pracovní náplní zaměstnanců, Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními pravidly, která jsou přístupná všem zaměstnancům. Nedodržování těchto pravidel bude bráno jako  porušení pracovní kázně, ze kterého budou vyvozeny následky. 

Naše služba je poskytována na těchto principech:

 • ochrana práv a svobod uživatelů,
 • zachování důstojnosti a osobnosti uživatele,
 • vytváření důstojných podmínek uživatelů,
 • respektování soukromí uživatele,
 • respektování vlastního názoru, náboženské a národnostní svobody,
 • profesionalita pracovníků,
 • týmová spolupráce,
 • komunikace s uživateli. 

Ochrana před negativním hodnocením a předsudky vychází z:

 • Listiny základních práv a svobod,
 • Etického kodexu Pečovatelské služby Praha – Radotín,
 • Vnitřních směrnic PS (Pravidla pro předcházení situacím a oblasti, v nichž by mohlo docházet k porušování práv uživatelů). 
Související informace: 
➡ Zavedení pečovatelské služby
Vloženo: 04.01.2013 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 24.08.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 63102 x
Vytisknout