Přestupkové řízení

Přestupkové řízení

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Přestupkové řízení

4. Základní informace k životní situaci

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba přestupkem postižená, případně poškozená, resp. její zákonný či právní zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Přestupek je nutné oznámit na příslušném místním oddělení Policie ČR. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení, resp. s oznamovatelem sepsat protokol o podání vysvětlení, ve kterém uvede, kdo je osobou podezřelou, jaký skutek, kdy a kde tato osoba měla spáchat, kdo je svědkem, resp. jaké další důkazy je možné zajistit nebo přímo předložit (např. lékařské zprávy popisující zranění, pokladní doklady, faktury, posudky soudních znalců, různé písemnosti, ohledání místa atd.). V rámci tohoto oznámení je možno uplatnit proti podezřelému nárok na náhradu škody (nutno vyčíslit a doložit).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením na Policii ČR. Přestupky proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích spáchané mezi osobami blízkými lze projednat pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní). Návrh k projednání přestupku je nutný i u přestupků urážky na cti dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo jiného urazí nebo vydá v posměch. Návrh k projednání přestupku může podat postižená osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník, návrh lze podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.Návrh na zahájení přestupkového řízení lze podat  přímo u odboru občansko správního poté, co je potenciální navrhovatel seznámen s podmínkami takovéhoto řízení, včetně právní úpravy úhrady nákladů tohoto řízení (podpisem pak navrhovatel stvrdí, že tyto podmínky bere na vědomí a že jim porozuměl). Navrhovatel pak může vzít svůj návrh na zahájení řízení před vydáním rozhodnutí kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí uhradit náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou 1 000 Kč. V případě, že bude třeba přizvat do řízení znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až 6 000 Kč. Náklady správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, či skutek obviněný nespáchal, případně nejedná-li se o přestupek nebo nedostaví-li se navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Přestupky projednávají správní orgány místně příslušné k projednání přestupku, tj. v místě, kde ke spáchání přestupku došlo. Na území správního obvodu Praha 16 jsou to jednotlivé městské části, na jejichž katastrálním území byl přestupek spáchán.
Místně příslušný správní orgán může věc k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad o totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je k dispozici v tištěné podobě u Odboru občansko správního.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 až 60 dnů (dle správního řádu).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Osoba obviněná ze spáchání přestupku, navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno (u návrhových přestupků), poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít podání prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení může do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hl. města Prahy, a to podáním učiněným u odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16. 
V případě vydání příkazu je možné podat odpor ve stejné lhůtě přímo Odboru občansko správnímu Úřadu městské části Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nedostaví-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč (dle § 60 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 
Tomu, kdo ztěžuje postup řízení zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč (dle § 62 správního řádu). Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden (§ 60 správního řádu).
Náklady řízení spojené s projednáváním přestupku jsou stanoveny vyhláškou č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 340/2003 Sb. paušální částkou 1 000 Kč. 
Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno. Důvodem zastavení přestupkového řízení je, že skutek se nestal nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný z přestupku, skutek nebyl obviněnému z přestupku prokázán a navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ačkoliv byl řádně a včasně předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu neodstaví.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou k dispozici.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části, Odbor občansko správní, Úsek vnitřní správy.

26. Kontaktní osoba

Bednářová Jaroslava, DiS. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.3.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 01.07.2013 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 09.03.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 16302 x
Vytisknout