Provozní řád 2024

PROVOZNÍ ŘÁD 

HAVELSKÉHO POSVÍCENÍ V RADOTÍNĚ


POŘADATELEM AKCE JE:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

Václava Balého 23, 153 00 Praha – Radotín

IČ 00241598 


CO JE TO HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

Havelské posvícení je kulturní akce, pořádaná Městskou částí Praha 16 – Radotín. 

U stánkového prodeje je, jako každoročně, kladen důraz na atmosféru tradiční pouti, a proto jsou upřednostňovány řemeslné a rukodělné stánky, doplněné o další sortiment ve vyvážené míře. 


MÍSTO KONÁNÍ 

Pro Havelské posvícení byl vyhrazen prostor kolem Úřadu MČ Praha 16 (radnice), tedy v ulicích Václava Balého, Loučanská a na nám. Sv. Petra a Pavla, Praha 16 – Radotín, 153 00. 


POPLATKY

Registrační poplatek u této akce je 1 200 Kč pro řemeslné stánky a výrobce potravinových produktů a 2 000 Kč pro stánky s občerstvením, nápoji a stánky s uzeninami /oba dny/. Při přesáhnutí délky stánku 5m je navýšení registračního poplatku o 150 Kč/každý další m. 

Prodejce má od pořadatele pronajatý prostor o ploše minimálně 2x2 m, maximálně pak 8x3 m/stánek a hradí poplatek za zábor místa ve výši 10 Kč/m2/den. Jeden prodejce (IČ) může registrovat max. 3 stánky, a to tak, že součet všech registrovaných metrů délky stánků bude na jedno IČ max. 15 m. Při registraci je nutné rozměry vlastních stánků zaokrouhlovat na PŮL nebo CELÉ metry (příklad: prodejce má stánek 2,25m x 3,75m. Přihlásí tedy rozměry 2,5 m x 4 m atd. Není možné zaokrouhlovat rozměry dolů – nelze si rezervovat menší zábor, než jaký je rozměr prodejcova stánku.). Pokud si prodejce přiveze vlastní stánek, jeho instalaci, deinstalaci, dopravu i uskladnění pak zařizuje ve vlastní režii.

Prodejce může mít od pořadatele akce pronajatý jednotný stánek, který pořadatel instaluje, deinstaluje a uskladňuje. Cena za pronájem stánku je 650 Kč /oba dny konání akce/. 

V případě napojení prodejce na elektro přípojku se využití účtuje paušálně, a to u prodejců potravin, občerstvení a nápojů ve výši 250 Kč/každý den konání akce/1 přípojka 230 V. U ostatních prodejců (nepotravinářský sortiment) také paušální částkou, a to ve výši 150 Kč/oba dny/1 přípojka 230 V. Obecně lze poskytnout max. 4 přípojky/stánek (tedy odběr do 6 kW).

Přípojka 400 V je účtována částkou 500 Kč/každý den konání akce.

Pokud chce prodejce mít u stánku také dílničku pro děti, uvede tuto skutečnost do přihlášky spolu s rozměrem této dílničky. Velikost záboru však nesmí přesáhnout rozměr 2 x 2 m. Registrační poplatek za tvořivou dílničku je 300 Kč/oba dny konání akce. 

Neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení registrace a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi.

Pořadatel si vymezuje právo změnit výši nájmu i zapůjčení dobového prodejního stánku v průběhu roku, o této skutečnosti musí neprodleně informovat schválené prodejce písemnou formou. 

PRODÁVANÉ ZBOŽÍ

Lze nabízet:

Zboží nové povahy, výrobky řemeslné i potravinářské, občerstvení, služby a zábavu pro veřejnost.


Nelze nabízet: 

Živá či vycpaná zvířata nebo jejich části, jakoukoli munici, pyrotechnické pomůcky a produkty, všechny druhy zboží a materiály velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy, erotické produkty a pomůcky, motorová vozidla nebo jejich díly, velké domácí a jiné elektrické spotřebiče (lednice, pračky atd.), jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky, produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.), finanční produkty, hypotéky, pojištění a stavební spoření. Není povolen prodej žádných plyšových, plastových či jiných umělohmotných hraček a výrobků (ani pod názvem suvenýry, moderní hračky apod.) a alkoholu s obsahem etanolu nad 20 %.


Při registraci je nutné uvádět všechny DRUHY zboží, které chce prodejce nabízet. Bude-li na stánku zjištěno vybalené neodsouhlasené zboží, musí jej prodejce z nabídky ihned stáhnout. Při neuposlechnutí může pořadatel, jím pověřený zástupce nebo správce, prodejce z akce vyloučit, a to bez vrácení uhrazených poplatků.


Prodejce, který bude na akci nabízet rozlévané alkoholické nápoje s obsahem nad 20 % etanolu, musí vlastnit koncesi pro „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, ostatní prodejci (punč, víno, pivo, káva, čaj, občerstvení apod.) „Hostinskou činnost“. 


Prodejce, který bude na akci vyrábět pekařské a cukrářské výrobky musí vlastnit živnostenské oprávnění „Pekařství, cukrářství“.


Na žádost zákazníka musí prodejce vystavit doklad o zaplacení.

Prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.


V noci jsou prostory ulic Václava Balého, Loučanská a nám. Sv. Petra a Pavla střeženy bezpečnostní agenturou, přesto je ponechání zboží ve stánku rizikem, které prodejce bere zcela na vlastní zodpovědnost. Pořadatel neručí za škody, které vzniknou během dne i noci prodejci na jeho majetku, včetně stánku.


Výběry jakýchkoli příspěvků či pořádání sbírek v prostorách akce musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.


JAK SE REGISTROVAT JAKO PRODEJCE

Prodej ani výběr peněz není povolen osobám mladším 15 let, respektive je třeba mít dovršenou povinnou školní docházku.


Zájemce o prodej vyplní REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, který je zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 16 - Radotín. Jiný způsob registrace není možný. Samotné přihlášení (vyplnění, odeslání a doručení přihlášky k rukám pořadatele) nezakládá nárok k přijetí na akci. Každá registrace bude posouzena zejména s ohledem na zajímavost nabízeného sortimentu. O přijetí rozhoduje pořadatel akce, který si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez uvedení důvodu. 


Vybraným prodejcům bude přijetí oznámeno písemně – tzv. souhlas s prodejem. Následně budou zaslány i informace k platbě. Ta musí být vždy uhrazena předem. Neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení registrace a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi. Přijatí prodejci mohou nabízet pouze předem nahlášený a pořadatelem odsouhlasený sortiment. 

Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informováni taktéž písemně.


Prodej musí být vždy u pořadatele registrován dopředu. O možnosti prodeje bez předchozí registrace rozhoduje pořadatel v den konání akce dle vlastního uvážení.


KTERÉ DOKUMENTY S SEBOU

Výpis z Živnostenského rejstříku, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární osvědčení (§78 zákona č. 166/1999 Sb.), doklad o zaplacení poplatků, ověřovací list o kalibraci váhy (nemá-li váha nálepku). 

Na vyžádání pořadatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je prodávající povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření.


KDY PŘIJET NA AKCI, JAK SE ORIENTOVAT

Příjezd na místo akce a instalace stánků je možná:

 • v pátek – od 18 do 21 hodin dle časového harmonogramu stanoveného organizátorem akce, a to pouze ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého.

 • v sobotu – od 05 do 07:30 hodin dle časového harmonogramu stanoveného organizátorem akce, a to ze dvou směrů – ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého a ze směru od Černošic, sjezd z ulice Radotínská (před železničním přejezdem) na ulici Na Rymáni, přes ulici Ke Zděři. 

V obou případech bude vstup kontrolován příslušníky Městské policie, bezpečnostní agentury nebo pořadatelem či jeho zástupcem a bude umožněn pouze těm prodejcům, kteří budou mít uhrazeny všechny poplatky (není-li ve výjimečných případech domluveno jinak – náhradníci).


Při vstupu obdrží prodejce identifikační kartu stánku – číslo, které si připevní na svůj stánek (stánky zapůjčené Městskou částí Praha 16 již budou mít čísla upevněna na konstrukci). Dojede na určené místo (každé prodejní místo bude vyznačeno číslem – na komunikaci/chodníku), kde nainstaluje stánek a vyloží zboží. Je striktně zakázáno vjíždět vozidly na trávu okolo trhu.

Po vyložení zboží je nutné auta okamžitě přeparkovat mimo zónu, ve které akce probíhá (přeparkování aut nejpozději do 8 hodin). Parkování je možné na několika místech: velké parkoviště před nákupním střediskem Berounka – prodejna Albert (náměstí Osvoboditelů), parkoviště u Restaurace Rozmarýn (ul. Karlická za viaduktem), podél ulice Ke Zděři, vedle sportovního areálu (ulice K Lázním) nebo u sportovní haly (ulice U Starého stadionu).


DOBA KONÁNÍ AKCE, ODJEZD Z AKCE

Nelze se účastnit pouze jednoho z prodejních dnů (registrace i úhrada je výhradně na oba dny akce). V případě, že se prodejce bez omluvy nedostaví kterýkoli den konání akce, bude na tuto skutečnost pohlíženo jako na porušení Provozního řádu.

Zahájení akce je po oba dny od 9:00 hod. 

Opuštění stánku v sobotu je možné nejdříve od 19 hodin (nebo po domluvě s pořadatelem) a vyklízení prostor po skončení akce v neděli je určen čas od 18:00 hodin.


V případě, že bude chtít prodejce opustit akci kterýkoli den konání před oficiálním ukončením, musí si zboží ze stánku odvézt či odnést za zábor události k autu (nikoli auto přistavit ke stánku). Vjezd vozidel prodejců do prostor konání akce je povolen vždy až po oficiálním ukončení akce.


PRODEJNÍ MÍSTA, STÁNKY

Nabízet sortiment je povoleno jen na místech předem vyhrazených, a to ze stánku, který si přiveze prodejce sám, nebo ho má pronajatý od pořadatele (mimo ně není prodej povolen). Prodejce může obsadit pouze takové místo (stánek), které mu bylo přiděleno.


Prodejce je povinen viditelně označit stánek či prodejní místo obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, sídlem a identifikačním číslem, případně jménem a příjmením odpovědné osoby.


V případě, že během akce nebude zboží k prodeji nabízet přímo podnikatel, musí s ním mít prodejce (zaměstnanec, brigádník, pomocník) uzavřenu písemnou dohodu, kterou musí mít prodávající po celou dobu konání akce k nahlédnutí.


Prodejce je povinen prodejní místo i prodejní stánek udržovat v čistotě a v dobrém technickém stavu. V případě znečištění či poškození zapůjčeného mobiliáře od pořadatele, budou prodejci vyúčtovány náklady spojené s odstraněním vzniklých škod či jeho opravou (mastné skvrny, rozbitý chodník, aj.). Rozmístění stánků je určeno pořadatelem akce, a to formou přehledného plánku.

Prodejní plocha je vyhrazena zejména nabídce zboží vlastní výroby, občerstvení, nápojů a kavárnám. Přeprodej výrobků je povolen jen ve výjimečných případech. 


Prostor nám. Sv. Petra a Pavla je vyhrazen výhradně stánkům s občerstvením, a to s ohledem na zajímavost, žádanost a různorodost nabídky. Foodtrucky zde lze také umísťovat. Z náměstí dále, ulicí Václava Balého a Loučanskou, navazují stánky s rukodělným sortimentem vlastní výroby, opět s ohledem na zajímavost a různorodost nabídky. Mohou zde být umístěny i další stánky s občerstvením. 


Prodej jakéhokoliv zboží musí probíhat tak, aby nedocházelo k omezování volného pohybu návštěvníků akce. Do pochozí plochy mezi stánky je zakázáno umisťovat poutače a jiné předměty omezující návštěvníky. V celém prostoru konání akce je zákaz prodeje jakéhokoliv zboží mimo určené prodejní místo a předem schváleného sortimentu. Toto se vztahuje i na různé dobrovolné a charitativní sbírky, pokud není předem s pořadatelem domluveno jinak.


VODA, ELEKTŘINA, WC

Na akci jsou k dispozici minimálně toalety typu „TOI TOI“ a rovněž tekoucí voda, která je k dispozici nejen účinkujícím a prodejcům, ale i návštěvníkům akce.


Elektrický proud je poskytnut z rozvaděčů v několika okolních budovách. Odběr elektrické energie pro jednotlivé stánky bude připraven dle požadavku uvedeného v Registračním formuláři. Při jeho vyplňování musí zájemce dobře zvážit, jaké množství energie bude pro svůj stánek potřebovat, a to s ohledem na spotřebiče, které hodlá používat. Pro rozvedení k jednotlivým stánkům prodejců, kteří si přípojku/y u pronajímatele objednali, použije každý prodejce vlastní prodlužovací šňůru (min. délky 25 m). Počet kabelů je závislý na množství požadovaných přípojek. Zapojení kabelů do připravených přípojek musí provést provozovatel (případně jeho odborný zástupce), který nejprve vše zkontroluje. Tato osoba má rovněž právo z technických a bezpečnostních důvodů spotřebiče i kabely odmítnout zapojit a prodejcům zakázat využívat na této akci. Prodejce má zakázáno jakkoliv zasahovat do jištění a zapojení elektroinstalace. Nedodržování těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení bez vrácení investovaných poplatků. Při jakýchkoliv problémech (výpadek proudu, zapojení dalšího spotřebiče apod.) je prodejce povinen se obrátit na pořadatele či jeho pověřeného odborného zástupce.


KONTROLA 

Kontrolu stánků a jednotlivých prodejců provádějí orgány k tomu oprávněné (Česká obchodní inspekce, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Městská policie, živnostenský úřad, pořadatel akce, případně osoba jím určená). Tyto orgány a osoby se prokazují průkazem nebo pověřením ke kontrole.


ČISTOTA A BEZPEČNOST

při prodeji zboží jsou prodejci povinni:

 • Dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě.

 • Zabezpečovat čistotu stánků, prodejních míst i dočasných skladovacích prostor.

 • Průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo.

 • Po ukončení akce zanechat přidělené místo v původním stavu.

 • K prodeji a nabídce potravin používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.

 • Osobními ani jinými vozidly neparkovat v místě konání akce.

 • Ovoce a zelenina musí být prodávány na vhodných podložkách, nikoli přímo na zemi.

 • Potraviny musí být uloženy nejméně 70 cm nad zemí a musí být chráněny před znečištěním.

 • Potraviny rychle se kazící musí být dopravovány v chladírenských nebo izotermických boxech.

 • Každý ročník Havelského posvícení, bude dle aktuálních požadavků vlády o provozu a hygienických opatření na veřejných akcí, doplněno dodatkem v Provozním řádu HP o tyto podmínky spojené s pandemií Covid19.

OSTATNÍ

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci či provozovateli jsou tímto vyloučeny.

Prodejce je povinen seznámit se s Provozním řádem a dodržovat ho. Jeho porušení může mít za následek okamžité vykázání z akce, a to bez vrácení uhrazených poplatků.


ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Návštěvníci s kolem musí v celém místě konání akce, tedy v celé délce ulice V. Balého, na nám. Sv. Petra a Pavla a v ulici Loučanské až po poslední stánek, kolo pouze vést, ne na něm jet.

Návštěvníci se psem musí mít tohoto na vodítku, a to v celém místě konání akce. Pes musí mít nasazen košík a nesmí svým chováním být na obtíž nebo ohrožovat ostatní návštěvníky. Těmito jsou míněni nejen návštěvníci z řad občanů, ale také vystupující, pořadatelé, prodejci, technická obsluha apod.POŘADATEL, KOORDINÁTOR, SPRÁVCE 

Provoz akce řídí pořadatel či jeho zástupci, kteří musí být zřetelně označeni nebo musí vlastnit pověřovací doklad. Tyto osoby zejména:

 • Určují prodejní místa na akci prodávajícím, kteří jsou předem zaregistrovaní, vedou o nich evidenci.

 • Dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a dodržování Provozního řádu všemi zúčastněnými osobami a dbají na čistotu a pořádek.

 • Zajišťují, aby ve vyhrazených prostorách nebyly realizovány neevidované prodeje a akce.

 • Řeší případné problémy, které vzniknou během akce.

 • Pořadatel má právo celou akci kdykoliv zrušit, bez možnosti nároku na náhradu škody.

Pořadatel nebo jeho pověřený zástupce má oprávnění upozornit účastníky akce na jejich jednání, které je v rozporu s tímto Provozním řádem. Bude-li občan v jednání pokračovat, bude k vyřešení přizván zástupce Policie ČR nebo Městské policie.


Koordinátorka akce:

Lenka Firýtová, telefon 739 752 738

Správcem akce:

Martin Zeman, telefon 234 128 284, 601 393 844


Pořadatel akce si vyhrazuje právo na úpravu Provozního řádu. Pokud tak učiní, je povinen zveřejnit změny na svých webových stránkách. Poslední změna a úprava Provozního řádu proběhla v srpnu 2023 na řádným zasedání Rady Městské části Praha 16, usnesení č. 240/2023 a 241/2023.

V případě změn a rizik spojených s organizací veřejných akcí, si pořadatel vymezuje právo, akci omezit, upravit či zrušit. 

Zveřejněno: 24.05.2022 –Lenka Firýtová   |   Aktualizováno: 15.05.2024 – Lenka Firýtová ; Přečteno 4414 x
Vytisknout