Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo na:

 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče děti, prarodiče, vnoučata) i bez plné moci
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata)
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené v bodě 10 a 11.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky podejte písemně na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a zastupitelských úřadech ČR.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. 
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik. 

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12306 x
Vytisknout