Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
767 54 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o aktualizační službě programu DES a technické podpoře č. 3828/2016 mezi Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem TOM - computer, s. r. o., Sládkova 476/3, Praha 7 středa 16. prosince 2020
766 54 Radní Ing. Farník + OMH - uplatnění opce na prodloužení účinnosti Servisní smlouvy o poskytování autorizovaného servisu zařízení CCTV, PTZS, DT, W_LAN, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě, mezi Městskou částí Praha 16 a zhotovitelskou společností TECOM spol. s r.o., Štěrboholská 1421/37, Praha 10-Hostivař, do 30. dubna 2021 středa 16. prosince 2020
765 54 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření Servisní smlouvy na dodávku odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16 do 30. června 2021 (s možností prodloužení do 31. prosince 2021) na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a k vyhlášení nového nadlimitního výběrového řízení na „Dodávku odborných služeb IT pro zajištění provozu v oblasti informačních technologií pro ÚMČ Praha 16“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění středa 16. prosince 2020
764 54 Radní Ing. Farník + OMH - uzavření Servisní smlouvy na dodávku odborných služeb pro zajištění provozu ÚMČ Praha 16 do 30. června 2021 (s možností prodloužení do 31. prosince 2021) na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a k vyhlášení nového nadlimitního výběrového řízení na „Dodávku odborných služeb IT pro zajištění provozu v oblasti informačních technologií pro ÚMČ Praha 16“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění středa 16. prosince 2020
763 54 Místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - jmenování Mgr. Jakuba Mareše členem Rady školy při Základní škole Praha – Radotín, Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
762 54 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 16. prosince 2020
761 54 STA + vedoucí Místní knihovny Radotín - omezení provozu Místní knihovny Radotín ve dnech 28.–31. prosince 2020 středa 16. prosince 2020
760 54 STA + KÚ (ÚKŘVP) výpovědi Dohod o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín a uzavření Dohod o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín středa 16. prosince 2020
759 54 STA + KÚ (ÚKŘVP) výpovědi Dohod o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín a uzavření Dohod o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín středa 16. prosince 2020
758 54 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - jmenování Mgr. Jakuba Mareše na post předsedy Školské a kulturní komise, poradního orgánu Rady městské části Praha 16 středa 16. prosince 2020
757 54 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - jmenování Bc. Simony Barákové na post předsedkyně poradního orgánu Rady městské části Praha 16, Komise sociální a zdravotní středa 16. prosince 2020
756 54 STA + OMH (SON) – žádost společnosti ARROSTO s návrhem na udělení souhlasu s ponecháním sídla společnosti ARROSTO Group s. r. o., se sídlem U Starého stadiónu 1379/13, Praha-Radotín na současné adrese U Starého stadiónu 1379/13, Praha-Radotín, a to na dobu určitou od 1. ledna 2021 do 1. července 2021 středa 16. prosince 2020
755 54 STA + OMH - záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Praha 4-Michle, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ středa 16. prosince 2020
754 54 STA + OMH - záměr prodeje pozemků parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi staveb bez čp/če - zděných garáží postavených na pozemcích panu Pavlu Markovi, Černošice středa 16. prosince 2020
753 54 STA+ OMH - udělení souhlasu se stavebními úpravami na části přilehlého pozemku parcelní č. 915/1 k. ú. Radotín v objektu náměstí Osvoboditelů 1368/27, Praha-Radotín Soukromé mateřské škole a základní škole Petrklíč, IČO: 71340858, náměstí Osvoboditelů 1368/27, Praha-Radotín, za účelem čerpání dotace středa 16. prosince 2020
752 54 STA + OMH (SON) - souhlas s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín, a to na sídlo Karlická 1733/6a, Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
751 54 STA + OMH (SON) - uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitost Hasičské zbrojnice, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín vypůjčiteli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
750 54 STA + OMH - uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 4105/2017 ke dni 31. prosince 2020 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Cukrárnou Hanny, s.r.o., IČ: 27162001, náměstí Osvoboditelů 1372, Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
749 54 STA + OE - odpis nedobytných pohledávek za inzerci v Novinách Prahy 16 středa 16. prosince 2020
748 54 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2023 zřízené příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem: V Sudech 1488/2, 153 00 Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
747 54 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2023 zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
746 54 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2023 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem: náměstí Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
745 54 STA + OE - schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého plánu rozpočtu do roku 2023 zřízené příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha-Radotín středa 16. prosince 2020
744 53 TAJ – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění středa 2. prosince 2020
743 53 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za IV. čtvrtletí 2020 středa 2. prosince 2020
742 53 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 2. prosince 2020
741 53 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu na zapůjčení bytu č. 3 o velikosti 1+0 bez snížené kvality, Vinohrady 74/4, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu Patriku De Valerio, Havlíčkův Brod, a to po dobu výkonu povolání v Technických službách Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 2. prosince 2020
740 53 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 18 o velikosti 1+kk, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Josefu Moravcovi, Praha-Radotín středa 2. prosince 2020
739 53 Místostarosta + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin středa 2. prosince 2020
738 53 Místostarosta + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin středa 2. prosince 2020
12345678910