Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
454 29 I. místostarosta + OMH - návrh na přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Centrum Koruna Radotín - stavba“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem pondělí 9. prosince 2019
453 28 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za IV. čtvrtletí 2019 středa 27. listopadu 2019
452 28 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 27. listopadu 2019
451 28 TAJ - odměny zaměstnancům za IV. čtvrtletí 2019 středa 27. listopadu 2019
450 28 Radní pí. Baráková + Sociální a zdravotní komise - návrh Sociální a zdravotní komise Městské části Praha 16 na odsouhlasení jmenného seznamu seniorů, sociálně potřebných a dětí ze sociálně slabších rodin, jako příjemců vánočních balíčků středa 27. listopadu 2019
449 28 I. místostarosta + KÚ ( úsek školství, mládeže, TV a kultury) - Provoz Mateřské školy Praha - Radotín v době vánočních prázdnin středa 27. listopadu 2019
448 28 I. místostarosta + Kino Radotín - uzavření Smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bc. Peterem Magulou, IČO: 02087901, Poděbradská 563/137, Praha 9-Hloubětín, za účelem pronájmu prostor ve vstupním vestibulu objektu Kina Radotín, Na Výšince 875, Praha-Radotín, k provozování bufetu s drobným občerstvením v promítacím čase kina středa 27. listopadu 2019
447 28 STA + Místní knihovna Praha-Radotín - návrh na omezení provozu Místní knihovny Radotín ve dnech 26. – 31. prosince 2019 středa 27. listopadu 2019
446 28 STA + Pečovatelská služba Praha-Radotín - návrh na zvýšení cen u poskytovaných služeb Pečovatelskou službou Praha-Radotín středa 27. listopadu 2019
445 28 STA + KÚ ( úsek školství, mládeže, TV a kultury) - návrh žádosti tenisového oddílu LTC Radotín z.s., Šárovo kolo 932/1, Praha-Radotín o změnu účelu poskytnuté dotace v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019 dle veřejnoprávní smlouvy č. 4456/2019/36 středa 27. listopadu 2019
444 28 STA + KÚ ( úsek školství, mládeže, TV a kultury) - jmenování Ing. Lucie Malátové, MBA členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 27. listopadu 2019
443 28 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2652/2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. března 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 12. prosince 2016 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Pragoflora, s.r.o., V Chaloupkách 473/77, Praha 9, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu pozemku parc.č. 2434/2 v k.ú. Radotín na dobu neurčitou počínaje dnem 1. ledna 2020 středa 27. listopadu 2019
442 28 STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2511/34, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín o výměře 137 m2 středa 27. listopadu 2019
441 28 STA + OMH - návrh podání žádosti o odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 1455/11, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 1323 m2, včetně stavby cyklostezky A1 na pozemku umístěné středa 27. listopadu 2019
440 28 STA + OE - návrh splátkového kalendáře k vystavené faktuře Městské části Praha 16 číslo 1904030021 pro společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., IČ: 186 26 084, se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 středa 27. listopadu 2019
439 28 STA + OE - návrh splátkového kalendáře k vystavené faktuře Městské části Praha 16 číslo 1904030021 pro společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., IČ: 186 26 084, se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 středa 27. listopadu 2019
438 28 STA + OE - návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc listopad 2019 středa 27. listopadu 2019
437 27 I. místostarosta + OMH - návrh na podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Rekonstrukce svahu nad cyklostezkou A1- likvidace havarijního stavu“ s vítězným uchazečem středa 13. listopadu 2019
436 27 STA + OMH - záměr výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky středa 13. listopadu 2019
435 27 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3015/2013 (HSAA-8212/2013) mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Sokolská 62, Praha 2-Nové Město, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitých věcí hasičské stanici č. 8 Praha-Radotín středa 13. listopadu 2019
434 27 STA + OE - návrh Pravidel rozpočtového provizoria středa 13. listopadu 2019
433 27 STA + OE - návrh odpisu pohledávek Městské části Praha 16 středa 13. listopadu 2019
432 26 TAJ + OMH - k provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2019 středa 30. října 2019
431 26 TAJ + OMH - k provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2019 středa 30. října 2019
430 26 TAJ + OMH - k provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2019 středa 30. října 2019
429 26 Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o aktualizační službě programu DES a technické podpoře č. 3828/2016 mezi Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem TOM - computer, s. r. o., Sládkova 476/3, Praha 7 středa 30. října 2019
428 26 I. místostarosta + Kino Radotín - záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání ve vstupním vestibulu objektu Kina Radotín, Na Výšince 875, Praha-Radotín, Bc. Peterovi Magulovi, IČO: 02087901, Poděbradská 563/137, Praha 9-Hloubětín, za účelem provozování bufetu s drobným občerstvením v promítacím čase kina středa 30. října 2019
427 26 I. místostarosta + OMH - návrh na přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci v rámci realizace investiční akce „Centrum Koruna“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 30. října 2019
426 26 I. místostarosta + OMH - návrh na přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na výkon činnosti technického dozoru investora v rámci realizace investiční akce „Centrum Koruna“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 30. října 2019
425 26 I. místostarosta + OE - návrh přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 2. pololetí školního roku 2018/2019 středa 30. října 2019
12345678910...