Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
959 68 Radní Bc. Baráková + OMH - uzavření smlouvy o pronájmu prostor Domu na půli cesty Ekumenické síti pro aktivity mladých z.ú na dobu 5 let s opcí na straně pronajímatele a zajistit tak profesionálního provozovatele této povinné služby vyplývající z přijaté dotace po dobu nezbytně nutnou, vyplývající ze smlouva o financování projektu v rámci operačního programu Praha – Pól Růstu ČR. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 středa 14. července 2021
958 68 Místostarosta + OMH - vyhlášení výsledku poptávkového řízení na dodavatele elektřiny pro odběrná místa MČ Praha 16 a na uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny“ se společností Corasta s.r.o., IČ: 29001871, Tiskařská 10/257, Praha 10 - Malešice středa 14. července 2021
957 68 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická středa 14. července 2021
956 68 STA + OMH - prodej speciálního žebříkového automobilu IFA, W50L/DL 30 z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín prostřednictvím internetových portálů středa 14. července 2021
955 68 STA + OMH - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti parkování vozidel na pozemku parc.č. 1316/3 v k.ú. Radotín vzniklém dle Geometrického plánu č. 3853-239/2020 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucími oprávněnými OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 14. července 2021
954 67 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za II. čtvrtletí 2021 středa 30. června 2021
953 67 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 30. června 2021
952 67 STA + Letopisecká komise - schválení obsahu Kronik obce Radotín za kalendářní roky 2014 a 2015 středa 30. června 2021
951 67 STA + OMH (SON) - záměr pronájmu objektu D ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín o celkové výměře 394 m2 k. ú. Radotín Základní umělecké škole Klementa Slavického, Zderazská 6, Praha-Radotín, za účelem provozování uměleckého vzdělávání středa 30. června 2021
950 67 STA + OMH (SON) – záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 30. června 2021
949 67 STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021 středa 30. června 2021
948 67 STA + OMH (SON) – záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 30. června 2021
947 67 STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 30. červnu 2021 středa 30. června 2021
946 67 STA + OMH – vyhlášení výsledku poptávkového řízení a uzavření smlouvy v rámci veřejné zakázky na „Havarijní opravu střechy v objektu Místní knihovny Radotín“ středa 30. června 2021
945 67 STA + OE - použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na pořízení dětského hřiště středa 30. června 2021
944 67 STA + OE - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 obcím z Jihomoravského kraje postiženým přírodní katastrofou - tornádem dne 24. června 2021 středa 30. června 2021
943 67 STA + OE - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 obcím z Jihomoravského kraje postiženým přírodní katastrofou - tornádem dne 24. června 2021 středa 30. června 2021
942 67 STA + OE - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 obcím z Jihomoravského kraje postiženým přírodní katastrofou - tornádem dne 24. června 2021 středa 30. června 2021
941 67 STA + OE - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 obcím z Jihomoravského kraje postiženým přírodní katastrofou - tornádem dne 24. června 2021 středa 30. června 2021
940 67 STA + OE - poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 obcím z Jihomoravského kraje postiženým přírodní katastrofou - tornádem dne 24. června 2021 středa 30. června 2021
939 67 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2021 středa 30. června 2021
765a 67 Revokace Usn. č. 765/2020 Radní Ing. Farník + OMH - vyhlášení nového nadlimitního výběrového řízení na „Dodávku odborných služeb IT pro zajištění provozu v oblasti informačních technologií pro ÚMČ Praha 16“ a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění středa 30. června 2021
938 66 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 13 o velikosti 2+1, Vinohrady 75/2, Praha-Radotín paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 16. června 2021
937 66 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 18 o velikosti 1+kk, K Cementárně 1517/1a, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE. středa 16. června 2021
936 66 Radní Ing. Farník + OMH(SON) - směnu bytu č. 9 o velikosti 2+1, Sídliště 1080/20, Praha-Radotín za byt č. 16 o velikosti 3+1, Sídliště 1074/14, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 16. června 2021
935 66 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 7 o velikosti 2+1, Sídliště 1082/22 Praha-Radotín za byt č. 3 o velikosti 3+1, Sídliště 1069/9 Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu OSOBNÍ ÚDAJE středa 16. června 2021
934 66 Radní Ing. Šiška + OMH - vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů podzim 2021 – P16 Radotín“, a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 16. června 2021
933 66 Radní Ing. Šiška + OMH - prodej pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o celkové výměře 944 m2 formou vyhlášení veřejné soutěže středa 16. června 2021
932 66 Místostarosta + KS Koruna - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na „Truhlářské práce v nízkoprahovém centru Kulturně komunitního centra Koruna“ středa 16. června 2021
931 66 Místostarosta + KS Koruna - podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na „Truhlářské práce v komunitní kavárně Kulturně komunitního centra Koruna“ středa 16. června 2021
1234567