Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
219 12 STA - vyhlášení poptávkového řízení na „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ středa 3. dubna 2019
218 12 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za I. čtvrtletí 2019 středa 3. dubna 2019
217 12 TAJ + KÚ (Personální úsek) - Odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 3. dubna 2019
216 12 TAJ + KÚ (Personální úsek) Odměny zaměstnancům za I. čtvrtletí 2019 středa 3. dubna 2019
215 12 TAJ + KÚ (Personální úsek) - Personální změny v rámci Úřadu městské části Praha 16 středa 3. dubna 2019
214 12 TAJ + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 163/2012/RAD/MČ Praha 16 uzavřené dne 12. listopadu 2012 mezi uživatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem společností RADIUM, s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, Praha 5, jehož předmětem je upgrade systému služby monitoringu vozového parku středa 3. dubna 2019
213 12 Radní Ing. Farník + OMH - oznámení o výběru dodavatele na službu „Poskytování servisu a údržby bezdrátové datově sítě, průmyslového uzavřeného kamerového systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a domácího dorozumívacího systému“ v objektech ve svěřené správě Městské části Praha 16 a s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem středa 3. dubna 2019
212 12 Radní Ing. Farník + OMH - oznámení o výběru dodavatele na službu „Poskytování služby IP telefonie“ v objektech ve svěřené správě Městské části Praha 16 a s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem středa 3. dubna 2019
211 12 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka k pozemku parc. č. 1721/7 v Lošetické ulici“ na pozemku parc. č. 1721/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem SJM Martin Bažant a Hana Bažantová, 153 00 Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
210 12 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka vody a elektřiny k pozemku parc. č. 1749/1 NN2589 Radotín“ na pozemku parc. č. 2519 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem PhDr. Tomášem Bouškou, 100 00 Praha-Strašnice středa 3. dubna 2019
209 12 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka ZPP/29/01/003974/2019 mezi převodcem Městskou částí Praha 16 a nabyvatelem Hlavním městem Prahou, jejímž předmětem je převod veškerých práv a povinností souvisejících s realizací akce „Cyklostezka A1 v úseku pozemek č. 226/4 – mostek přes Radotínský potok“ a „Nový přechod pro chodce v ul. Výpadová, Praha–Radotín“ středa 3. dubna 2019
208 12 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc.č. 1998/15 v k.ú. Radotín mezi obtíženou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov středa 3. dubna 2019
207 12 I. místostarosta + OMH - schválení nové „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ pro Základní školu Praha - Radotín středa 3. dubna 2019
206 12 I. místostarosta + OMH vydání souhlasu s dočasným umístěním sídla spolku SC Olympia Radotín z.s., Praha-Radotín, a spolku PRO z.s., IČ: 27043002, Ke Zděři 1111/21, Praha 5-Radotín, na adresu Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
205 12 I. místostarosta + OMH - odsouhlasení dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 28. června 2017 mezi propachtovatelm Městskou částí Praha 16 a pachtýřem společností Veolia Energie Praha, a. s., Na Florenci 2116/15, Praha 1-Nové Město středa 3. dubna 2019
204 12 I. místostarosta + OE schválení změny odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Praha - Radotín středa 3. dubna 2019
203 12 STA + TS - odprodej služebního vozidla Citroen Berlingo, RZ 4AJ6016, vedeného v majetku příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
202 12 STA + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - žádost Sdružení českého autosportu, Vrážská 1498, Praha-Radotín zastoupeného předsedou klubu Eduardem Paterou o souhlas s konáním závodu automobilů do vrchu v termínu 24. srpna 2019 středa 3. dubna 2019
201 12 STA + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - žádost o poskytnutí dotace na akci Královský průvod Karla IV. s korunovačními klenoty ve dnech 1. – 2. června 2019, který již pošesté pořádá město Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností, za podpory Středočeského kraje, Svazku obcí Region Dolní Berounka, okolních obcí i městských částí středa 3. dubna 2019
200 12 STA + OMH - záměr na pronájem reklamních ploch v objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín místní lékárně Sanovia, a. s., Těšínská 1349/296, Ostrava-Radvanice, za účelem zavěšení zaklapávacích rámů pro umístění reklamních letáků s akční nabídkou léků středa 3. dubna 2019
199 12 STA + OMH - uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 4291/2018 ke dni 30. dubna 2019 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Veselý králíček, s.r.o., U Učiliště 510/18, Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 357/6 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 za účelem provozování předzahrádky u kavárny středa 3. dubna 2019
198 12 STA + OMH - uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 836 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3683-115/2018 jako pozemek parc.č. 836/2 v k.ú. Radotín o výměře 128 m2 a části pozemku parc.č. 823/19 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3683-115/2018 jako pozemek parc.č. 823/125 v k.ú. Radotín o výměře 14 m2 ve prospěch manželů Bořivoje Tláška a Elišky Tláškové, Praha–Radotín středa 3. dubna 2019
197 12 STA + OMH - nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům ideální 4/10 pozemku parc.č. 1892/43, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 a pozemku parc.č. 1892/45, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 20 m2, které jsou předmětem Smlouvy o koupi nemovité věci uzavřené dne 14. března 2019 mezi prodávajícími manželi Věroslavem a Alenou Rajchrtovými, Praha-Radotín, a kupující paní Klárou Chod, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
196 12 STA + OMH - nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ideální 4/10 pozemku parc.č. 1892/14, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 21 m2, který je předmětem Smlouvy o koupi nemovité věci uzavřené dne 21. března 2019 mezi prodávajícími manželi Věroslavem a Alenou Rajchrtovými, Praha-Radotín, a kupujícím panem Vladimírem Streinzem, Sedlice středa 3. dubna 2019
195 12 STA + OMH - nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ideální 4/10 pozemku parc.č. 1892/46, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 20 m2, který je předmětem Smlouvy o koupi nemovité věci uzavřené dne 19. března 2019 mezi prodávajícími manželi Věroslavem a Alenou Rajchrtovými, Praha-Radotín, a kupujícím panem Markem Kučerou, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
194 12 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 panu Jiřímu Fejtkovi, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
193 12 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/14, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na pozemku postavené panu Vladimírovi Streinzovi, Sedlice středa 3. dubna 2019
192 12 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/18 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku panu Ing. Karlovi Miškovskému, Praha-Radotín středa 3. dubna 2019
191 12 STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, označené Geometrickým plánem č. 3713-227/2018 jako pozemek parc.č. 1892/50 o výměře 136 m2, podílovým spoluvlastníkům přilehlých pozemků parc.č. 1904 a 1905 v k.ú. Radotín paní Janě Stiglerové, Praha–Radotín, a paní Ivetě Dreslerové, Velké Přílepy středa 3. dubna 2019
190 12 STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem Zdeňkem Otavou, Černošice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 246/2 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 270/39 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Otavy, s finančním vyrovnáním ceny směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 3. dubna 2019
1234