Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
326 19 OE – k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí středa 3. července 2019
325 19 I. místostarosta – návrh na podpis smlouvy o dílo v rámci výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – varné technologie II“ s vítězným uchazečem středa 3. července 2019
324 19 STA – odměna tajemníkovi ÚMČ Praha 16 za II. čtvrtletí 2019 středa 3. července 2019
323 19 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín středa 3. července 2019
322 19 TAJ - odměny zaměstnancům za II. čtvrtletí 2019 středa 3. července 2019
321 19 Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu na odsouhlasení nájemní smlouvy bytu k rekonstrukci, jenž bude uzavírána mezi pronajímatelem Městskou částí Praha16 a nájemcem přiděleného tzv. startovacího bytu svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 středa 3. července 2019
320 19 II. místostarosta - návrh na pořízení změny Územního plánu Sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pro pozemky parc. č. 1991/1, 1992/3, 1993/1, 1993/3, 1993/5 v k. ú. Radotín z funkčního využití PS (sady, zahrady, vinice) na OB-A (čistě obytné) středa 3. července 2019
319 19 II. místostarosta - návrh na pořízení změny Územního plánu Sídelního útvaru hlavního města Prahy pro pozemek parc. č. 1990 v k. ú. Radotín z funkční plochy LR (lesní porosty) na funkční plochu OB (čistě obytná) středa 3. července 2019
318 19 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy k tíži pozemků parc.č. 1434/1 a 2547/1 v k.ú. Radotín mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 3. července 2019
317 19 II. místostarosta + OMH – návrh na podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Ocelová konstrukce – skladovací plošina v nové hasičské zbrojnici“ s vítězným uchazečem. středa 3. července 2019
316 19 I. místostarosta + OMH - návrh na podpis smlouvy o dílo v rámci poptávkového řízení na akci „Přístavba školní jídelny Praha – Radotín – lávka, retenční nádrž, dlažba“ se společností ALEGRA s. r.o., IČ: 27406806, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 – Letňany středa 3. července 2019
315 19 I. místostarosta + OE - navýšení stravného v příspěvkové organizaci Školní jídelna Praha – Radotín pro všechny kategorie strávníků od 2. září 2019 středa 3. července 2019
314 19 STA + KÚ (ÚKŘVP) - aktualizace složení pracovních skupin Povodňové komise Městské části Praha 16 středa 3. července 2019
313 19 STA + KÚ (ÚKŘVP) - jmenování člena Krizového štábu Městské části Praha 16 středa 3. července 2019
312 19 STA + OMH (SON) - návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 4009/2017 uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a společností Channel Crossings, s. r. o., IČO: 27129390, Thámova 32, Praha 8, jejímž předmětem je pronájem reklamních tabulí, a to dohodou ke dni 31. červenci 2019 středa 3. července 2019
311 19 STA + OMH (SON) - návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní číslo 402/2 o výměře 45 m2 v katastrálním území Radotín, panu Petru Vlasákovi, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka středa 3. července 2019
310 19 STA + OMH - záměru prodeje pozemku parc.č. 1108/44 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 JUDr. Haně Záveské, Mladá Boleslav a Tomášovi Broučkovi, Praha-Radotín, vlastníkům zděné garáže stojící na pozemku. středa 3. července 2019
309 19 STA + OMH - uznání vlastnického práva z titulu řádného vydržení k části pozemku parc.č. 824/10 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3759-104/2019 jako pozemek parc.č. 824/16 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 ve prospěch pana Jiřího Píši, Praha–Radotín. středa 3. července 2019
308 19 STA + OMH - k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Radotínská, o.p.s., IČ: 28973950, U Starého stadionu 1585/9, Praha-Radotín, jejímž předmětem je výpůjčka objektu sportovní haly na adrese U Starého stadionu 1585/9, Praha-Radotín, jako náhrada stávající Příkazní smlouvy č. 2356/2010 středa 3. července 2019
307 19 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 4325/2018 mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Radotínská, o.p.s., IČ: 28973950, U Starého stadionu 1585/9, Praha-Radotín, jehož předmětem je doplnění nové bazénové haly a veškerého jejího vybudovaného zázemí do předmětu výpůjčky, včetně nového parkoviště a stánku rychlého občerstvení v areálu Biotopu a navazujících úprav specifikace předmětných pozemků dle geometrických plánů. středa 3. července 2019
306 19 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností GNSH, s.r.o., IČ: 24683248, Pod Novým lesem 76/49, Praha 6-Veleslavín, zastoupenou jednatelem Michalem Karáskem, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2554/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 103 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 192-9/2019. středa 3. července 2019
305 19 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019. středa 3. července 2019
304 19 STA + OE - rozpočtové opatření dotačních titulů číslo 2042/2019, 2047/2019, 2054/2019 a vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019 středa 3. července 2019
303 19 STA + OE - rozpočtové opatření dotačních titulů číslo 2042/2019, 2047/2019, 2054/2019 a vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019 středa 3. července 2019
302 19 STA + OE - rozpočtové opatření dotačních titulů číslo 2042/2019, 2047/2019, 2054/2019 a vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019 středa 3. července 2019
301 19 STA + OE - rozpočtové opatření dotačních titulů číslo 2042/2019, 2047/2019, 2054/2019 a vlastní úpravy rozpočtu za měsíc červen 2019 středa 3. července 2019
300 18 Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Zuzanou Malou, Praha-Radotín středa 12. června 2019
299 18 II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Novostavba rodinného domu parc. č. 1775/7 - elektropřípojka“ na pozemku parc. č. 1777/9 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Mgr. Kateřinou Vávrovou, Praha-Radotín. středa 12. června 2019
298 18 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc.č. 1108/20, 2582/1, 2582/2 a 2582/3 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4. středa 12. června 2019
297 18 I. místostarosta + OE – odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Praha - Radotín do rozpočtu zřizovatele Městské části Praha 16 středa 12. června 2019
12345678