Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
1302 98 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za III. čtvrtletí 2022 středa 14. září 2022
1301 98 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 14. září 2022
1300 98 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE, a to po dobu výkonu povolání na Základní škole Praha-Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 14. září 2022
1299 98 Místostarosta + KÚ (ÚŠK) - přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín na rok 2022 středa 14. září 2022
1298 98 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí středa 14. září 2022
1297 98 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15654/2258979 mezi povinnou Městskou částí Praha 16, oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, a investorem vynucené přeložky kabelového vedení Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, Praha 7, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí středa 14. září 2022
1296 98 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1252/1, ostatní plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3901-250/2021 jako pozemek parc.č. 1252/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, včetně stavby bez čp/če – skladu sportovních potřeb, provozovateli sportovního areálu „nový stadion“ Radotínskému sportovnímu klubu, z.s., IČ: 45251291, U Starého stadionu 2094/11, Praha-Radotín středa 14. září 2022
1295 98 STA + OMH - uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městskou částí Praha 16 a příkazníkem Ing. Ladislavem Štefanem, Nýřanská 760/4, Praha-Radotín, spočívající v zastupování příkazce příkazníkem v průběhu stavby lávky vedoucí z náměstí Osvoboditelů, včetně přeložky cyklostezky A11 středa 14. září 2022
1294 98 STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 345 a parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 1880 m2, včetně stavby bez čp/če – průmyslového objektu, za účelem zřízení staveniště k uskladnění stavebního materiálu a zřízení provozního zázemí společnosti středa 14. září 2022
1293 98 STA + OMH - aktualizace Nájemní smlouvy č. 4181/2017 uzavřené dne 31. ledna 2018 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem SC Olympia Radotín z.s., IČ: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha 5-Radotín, formou uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu změny názvu nájemce a úpravy předmětu nájmu středa 14. září 2022
1292 97 Místostarosta - vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“, dle § 53 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 31. srpna 2022
1291 97 STA + OMH - uzavření Dohody o zrušení práva stavby mezi Městskou částí Praha 16 a stavebníkem SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, jejímž předmětem je zrušení práva stavby evidovaného k pozemku parc.č. 1252/1 v k.ú. Radotín středa 31. srpna 2022
1290 97 STA + OMH - uzavření Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka na stavbu „Přeložení cyklostezky A11, lávka přes náměstí Osvoboditelů“ mezi Městskou částí Praha 16, Hlavním městem Prahou a Správou železnic, státní organizací, za účelem zajištění realizace stavebních úprav na pozemcích Hlavního města Prahy středa 31. srpna 2022
1289 97 STA + OMH - uzavření Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka na stavbu „Rozšíření cyklostezky A1 na parc.č. 1435/7 a 1455/11, k.ú. Radotín“ mezi Městskou částí Praha 16 a Hlavním městem Prahou, za účelem zajištění realizace stavebních úprav na pozemcích Hlavního města Prahy středa 31. srpna 2022
1288 97 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 8/2022 středa 31. srpna 2022
1287 96 Místostarosta - zavření smlouvy o dílo se společností EXCON, a.s., Praha 9-Vysočany, Sokolovská 187/203, IČ: 00241598 na realizaci zabezpečení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně“, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odsouhlasenou Radou městské části Praha 16 usnesením č. 796/2021 z 27. ledna 2021 středa 24. srpna 2022
1286 95 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytů mezi nájemci paní OSOBNÍ ÚDAJE, Sídliště 1067/7, Praha-Radotín, byt č. 3 o velikosti 3+1 a panem OSOBNÍ ÚDAJE, Sídliště 1074/14, Praha-Radotín, byt č. 15 o velikosti 2+1 ve svěřené správě Městské části Praha 16 středa 17. srpna 2022
1285 95 Radní Ing. Šiška + OMH – návrh odsouhlasení objednávky společnosti CABLETECH s.r.o., IČ: 27953564, Vídeňská 405, Praha 4, na dodávku materiálu na výplň zábradlí lávky přes Berounku z důvodu zajištění požadovaných bezpečnostních norem a možnosti předběžného užívání středa 17. srpna 2022
1284 95 Radní Ing. Šiška + OMH (SON) - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na poskytování stravovací služby spojené s pronájmem prostor sloužících k podnikání v objektu Domu s pečovatelskou službou na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16, pod názvem „Radotín-Smlouva o zajištění stravovacích služeb a pronájmu prostor sloužících k podnikání“ a na podpis smlouvy s vítězným uchazečem středa 17. srpna 2022
1283 95 STA + KÚ (ÚKŘ) - návrh uzavření Dohody o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín středa 17. srpna 2022
1282 95 STA + KÚ (ÚKŘ) - výpověď Dohody o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín středa 17. srpna 2022
1281 95 STA + OMH (SON) - vyhotovení evidenčních listů pro výpočet úhrad za služby spojené s užíváním bytů na adrese Na Benátkách 461/7, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 mezi ukrajinskými občany, kteří uprchli na území České republiky před agresí Ruské federace, a Městskou části Praha 16 středa 17. srpna 2022
1280 95 STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 vlastníkovi stavby bez č.p./č.ev. – garáže paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 17. srpna 2022
1279 95 STA + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), brána na pozemek 1316/1 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2590/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem ZO OSŽ Správa železniční dopravní cesty s.o., Prvního pluku 211/5, Praha-Karlín středa 17. srpna 2022
1278 95 STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/14, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 3076/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 středa 17. srpna 2022
1277 95 STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhým směňujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 v celé výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 středa 17. srpna 2022
1276 95 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je snížení rozsahu prodávaných pozemků z celkové výměry 10.718 m2 na 4.490 m2 bez vlivu na celkovou výši sjednané kupní ceny středa 17. srpna 2022
1275 95 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 7/2022 středa 17. srpna 2022
1274 94 STA + OMH - zajištění právního zastupování Městské části Praha 16 Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice, ve věci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ (odstoupení od smlouvy, insolvenčního řízení a nového výběrového řízení) a k uzavření Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městskou částí Praha 16 a Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice středa 3. srpna 2022
1273 94 STA + OMH - odstoupení od Smlouvy o dílo č. 4838/2021 (C49/21) uzavřené mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a zhotovitelem Raeder & Falge s.r.o., IČ: 28714989, Přívozní 114/2, Lovosice, jejímž předmětem je výstavba: „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“, a to dle čl. XVII., odst. 17.3. pro neschopnost zhotovitele plnit své závazky středa 3. srpna 2022
12345678