Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
192 16 I. MSTA + KÚ (ÚŠK) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 31. května 2023
191 16 I. MSTA + KÚ (ÚŠK) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 31. května 2023
190 16 I. MSTA + OMH - záměr pronájmu části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 v době od 1. června 2023 do 31. října 2023 panu Stanislavovi Vlčkovi, IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola) středa 31. května 2023
189 16 I. MSTA + OMH - uzavření smlouvy o dílo na „Opravu betonového povrchu mostovky na předpolí lávky přes Berounku pochozí hydroizolací“ středa 31. května 2023
188 16 I. MSTA + OMH - uzavření smlouvy na „Výkon autorského dozoru – „Nástavba MŠ“ středa 31. května 2023
187 16 STA + Místní knihovna Radotín - změna otevírací doby Místní knihovny Radotín v období od 1. července do 31. srpna 2023 středa 31. května 2023
186 16 STA + Místní knihovna Radotín - prominutí registračního poplatku do Místní knihovny Radotín pro žáky prvních tříd Základní školy Praha - Radotín středa 31. května 2023
185 16 STA + TAJ - Úprava podmínek výše příspěvku na úpravu zevnějšku při občanských obřadech a slavnostních událostech středa 31. května 2023
184 16 STA + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1252/1 v k.ú. Radotín o ploše 146,4 m2 panu OSOBNÍ ÚDAJE Praha -Radotín, za účelem vytvoření zahrady středa 31. května 2023
183 16 STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2572, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2572/B, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 OSOBNÍ ÚDAJE Praha-Radotín, za cenu určenou znaleckým posudkem středa 31. května 2023
182 16 STA + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení v rámci „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ a na uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, BM Security s.r.o., IČ: 26839709, K přístavišti 604, Zbraslav, 156 00 Praha středa 31. května 2023
181 16 STA + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu o velikosti 2+1, po panu OSOBNÍ ÚDAJE, na syna OSOBNÍ ÚDAJE, bytem tamtéž středa 31. května 2023
180 16 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 5/2023 do čísla 6/2023 středa 31. května 2023
179 16 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 6/2023 středa 31. května 2023
178 16 STA + OE - závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2022 středa 31. května 2023
177 15 I. místostarosta - návrh záměru změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy pro pozemky parc. č. 528/2, 528/4, 528/6, 528/10, 528/13, 528/17 v k.ú. Radotín spočívající ve zmenšení plochy pro umístění plovoucí značky DH (plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R) v návaznosti na projekt nového P+R a využít zbývající plochu pro sport – SP (Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu) středa 17. května 2023
176 15 II. místostarosta + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zajištění služby „Radotín - Dodávka odborných služeb pro zajištění Kulturních akcí pořádaných MČ Praha 16“ a na podpis rámcové dohody s vítěznými uchazeči středa 17. května 2023
175 15 I. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16285/2363029 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 28/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.500,- Kč bez DPH středa 17. května 2023
174 15 I. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16299/2363093 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2615 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč bez DPH středa 17. května 2023
173 15 I. místostarosta + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci stavby „Radotín – Nástavba 2.NP mateřské školy“ a na podpis příkazní smlouvy s vítězným uchazečem středa 17. května 2023
172 15 I. místostarosta + OE - vydání souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o pronájmu kopírky Konica Minolta bizhub 227 příspěvkovou organizací Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 17. května 2023
171 15 STA + 1. místostarosta – návrh Společného stanoviska Městských částí Praha 16, Praha - Zbraslav a Praha 12 k projektu „Příměstský park soutok“ středa 17. května 2023
170 15 STA + OMH (SON) - udělení výjimky na podání žádosti o nájem obecního bytu paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 17. května 2023
169 15 STA + OMH (SON) – záměr na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 paní OSOBNÍ ÚDAJE středa 17. května 2023
168 15 STA + OMH (SON) – ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Radotín sloužící jako zahrádka v oblasti ulice Vinohrady, Praha-Radotín ve svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 uzavřené mezi nájemcem paní OSOBNÍ ÚDAJE a pronajímatelem Městskou části Praha 16, a to dohodou ke dni 31. května 2023 středa 17. května 2023
167 15 STA + OE - schválení účetní závěrky Městské části Praha 16 za rok 2022 středa 17. května 2023
166 14 I. místostarosta + KÚ (ÚŠK) - přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4 v rámci projektu „Pomáháme s UNICEF“ pro Mateřskou školu Praha – Radotín, náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín na období od 1. května do 30. června 2023 středa 3. května 2023
165 14 I. místostarosta + OE - přiznání odměn ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení Městské části Praha 16 za 1. pololetí školního roku 2022/2023 středa 3. května 2023
164 14 STA + KÚ (ÚŠK) – záměr vydání hudebního 2 CD nosiče mapujícího aktuální radotínskou hudební scénu – Radotínská hudební scéna 2023 středa 3. května 2023
163 14 STA + KÚ (ÚŠK) – záměr vydání hudebního 2 CD nosiče mapujícího aktuální radotínskou hudební scénu – Radotínská hudební scéna 2023 středa 3. května 2023
12345