Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
145 7 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o udělení výjimky z jednoho pomocného kritéria při řešení životní situace pro přijetí žádosti o nájem obecního bytu ve svěřené správě Městské části Praha 16, a to 5 let trvalého pobytu na území Městské části Praha 16 panu Ing. Richardovi Bogdanovi, Praha 5 - Stodůlky středa 6. února 2019
144 7 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o přechod nájmu bytu č. 8 o velikosti 2+1, Praha - Radotín po zemřelé paní Vratislavě Štolbové na vnučku Karolínu Kubátovou středa 6. února 2019
143 7 Radní Ing. Farník + OMH - žádost o prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené na dobu určitou jednoho roku na pronájem bytu č. 16 o velikosti 3+1, Praha - Radotín mezi pronajímatelem Městskou části Praha 16 a Ing. Jindrou Zábranskou, Praha - Radotín středa 6. února 2019
142 7 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou, Praha - Radotín paní Marii Čížkové, Praha - Radotín středa 6. února 2019
141 7 Radní Ing. Farník + OMH - přidělení bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou, Praha - Radotín paní Ireně Vojířové, Praha - Radotín středa 6. února 2019
140 7 II. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4151/2017 na akci „Hasičská zbrojnice Radotín“ mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a zhotovitelem společností CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení středa 6. února 2019
139 7 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 1431/2 v k.ú. Radotín mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 6. února 2019
138 7 II. místostarosta + OMH - uzavření licenční smlouvy mezi autorem architektonické studie novostavby radnice Městské části Praha 16 Ing. arch. MgA. Michalem Fišerem, Praha 5 – Smíchov a nabyvatelem autorského práva Městskou částí Praha 16 středa 6. února 2019
137 7 I. místostarosta + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4335/2018 mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a zhotovitelem společností IQ KONSTRUKT, s.r.o., Pražská třída 850/110, Hradec Králové, jehož předmětem je navýšení ceny díla a prodloužení termínu realizace díla „Rekonstrukce Školní jídelny Radotín – přístavba jídelny - dřevostavba“ středa 6. února 2019
136 7 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vyvěšení vlajky dne 10. března 2019 středa 6. února 2019
135 7 STA + OMH - podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2511/40 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2, části pozemku parc.č. 2511/38 označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2511/45 v k.ú. Radotín o výměře 605 m2, dvěma částem pozemku parc.č. 2512/1 v k.ú. Radotín označeným geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2512/24 o výměře 29 m2 a pozemek parc.č. 2512/26 o výměře 2739 m2 + odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku 239/2 v k.ú. Radotín o výměře 1 m2, k pozemku parc.č. 2511/47 v k.ú. Radotín o výměře 205 m2, pozemku parc.č. 2512/15 v k.ú. Radotín o výměře 383 m2, pozemku parc.č. 2528/3 v k.ú. Radotín o výměře 47 m2, části pozemku parc.č. 2511/22 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2511/44 v k.ú. Radotín o výměře 134 m2 a části pozemku parc.č. 2535/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2535/1 o výměře 125 m2 středa 6. února 2019
134 7 STA + OMH - podání žádosti o svěření správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 2511/40 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2, části pozemku parc.č. 2511/38 označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2511/45 v k.ú. Radotín o výměře 605 m2, dvěma částem pozemku parc.č. 2512/1 v k.ú. Radotín označeným geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2512/24 o výměře 29 m2 a pozemek parc.č. 2512/26 o výměře 2739 m2 + odejmutí svěřené správy nemovitostí Městské části Praha 16 k pozemku 239/2 v k.ú. Radotín o výměře 1 m2, k pozemku parc.č. 2511/47 v k.ú. Radotín o výměře 205 m2, pozemku parc.č. 2512/15 v k.ú. Radotín o výměře 383 m2, pozemku parc.č. 2528/3 v k.ú. Radotín o výměře 47 m2, části pozemku parc.č. 2511/22 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2511/44 v k.ú. Radotín o výměře 134 m2 a části pozemku parc.č. 2535/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3521-113/2016 jako pozemek parc.č. 2535/1 o výměře 125 m2 středa 6. února 2019
133 7 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem panem Ing. Jakubem Korešem, Praha 5 – Stodůlky, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 16 m2 z celkové výměry 3032 m2, označené v určení výměr pronajímaných částí pozemků jako část č. 6 zastavěná plechovou garáží ve vlastnictví nájemce středa 6. února 2019
132 7 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, Praha 5 – Jinonice (do 31. 12. 2018 pod názvem AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Praha 5 – Jinonice) jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 357/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 z celkové výměry 2785 m2 za účelem umístění klece na tři odpadové kontejnery středa 6. února 2019
131 6 TAJ – Podpisový řád účinný od 1. února 2019 středa 23. ledna 2019
130 6 II. místostarosta + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 399 v k.ú. Radotín o výměře 5m2 z celkové výměry 669 m2 za účelem umístění kontejnerového stání na dva odpadové kontejnery pro potřeby bytového domu Pod Klapicí 188/20 ve spoluvlastnictví paní Lenky Čermákové, Praha – Radotín a paní Marie Kudrnové, Praha – Radotín středa 23. ledna 2019
129 6 STA + OMH - příprava soutěže o rámcovou dohodu na opravy bytů ve svěřené správě Městské části Praha 16 ve spolupráci se společností PORSIS s.r.o, Kolová 1549/1, Praha - Radotín, zástupce Ing. Petr Šiška, na základě uzavřené příkazní smlouvy středa 23. ledna 2019
128 6 STA + OE - úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 k 31. prosinci 2018 středa 23. ledna 2019
127 5 TAJ + OE - schválení plánu finanční kontroly příspěvkových organizací Městské části Praha 16 – Mateřské školy Praha – Radotín, Školní jídelny Praha – Radotín, Technických služeb Praha – Radotín, Základní školy Praha – Radotín na rok 2019 středa 16. ledna 2019
126 5 Radní Ing. Farník + OMH - zapůjčení bytu č. 6 o velikosti 1+k.k., Praha – Radotín panu Petru Vlasákovi, Praha - Radotín středa 16. ledna 2019
125 5 I. místostarosta + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - souhlas Městské části Praha 16 k zapojení se do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a se spolufinancováním ve výši 5% z celkově získané dotace z rozpočtu městské části středa 16. ledna 2019
124 5 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - žádost pana Adama Kostky, Praha – Radotín o schválení přijetí peněžního daru vzniklého ze startovného z běžeckých závodů Run X v roce 2018 v částce 10 150 Kč, který bude využit na obnovu radotínské zeleně středa 16. ledna 2019
123 5 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - úpravy cen vstupného a cen lístků do tomboly v rámci Radotínského bálu pořádaného Městskou částí Praha 16 středa 16. ledna 2019
122 5 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - jmenování členů Dotační komise MČ Praha 16 a jejich náhradníků pro posouzení projektů obdržených na základě vyhlášených „Pravidel pro udělení dotací MČ Praha 16 v oblastech volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019“ středa 16. ledna 2019
121 5 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - odsouhlasení „Pravidel pro udělení dotací MČ Praha 16 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019“ středa 16. ledna 2019
120 5 STA + KÚ (úsek školství, kultury, mládeže a TV) - vyhlášení Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury v Městské části Praze 16 na rok 2019 pro nestátní obecně prospěšné neziskové organizace, fyzické i právnické osoby a školní kluby se samostatně vedeným účetnictvím a uvolnění finanční částky z rozpočtu Městské části Praha 16 ve výši 1,1 mil. Kč na pokrytí žádostí o přidělení dotace středa 16. ledna 2019
119 5 STA + OMH - záměr pronájmu pozemku parc.č. 2458 v k.ú. Radotín o celkové výměře 376 m2 a části pozemku parc.č. 3103/45 v k.ú. Radotín o výměře 554 m2 z celkové výměry 1323 m2 panu Ing. Samuelovi Kubečkovi, Praha 4 z důvodu převodu nájmu z dosavadního nájemce pana Josefa Pavlíka, Praha – Radotín středa 16. ledna 2019
118 5 STA + OMH - podpis smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společností Converse, s.r.o., Bojasova 1243, Praha 8 středa 16. ledna 2019
117 5 STA + OMH - podpis smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hl. m. Prahy, okrskovou služebnu v Praze – Radotíně), uzavřené mezi MČ Praha 16 a hlavním městem Prahou - Městskou policií hl. m. Prahy středa 16. ledna 2019
116 5 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy pro parkovací stání č. 12 v objektu Sídliště čp. 1600/15a, Správy obecních nemovitostí, Praha - Radotín mezi pronajímatelem Městské části Praha 16 a panen Janem Koryntou, Praha - Radotín středa 16. ledna 2019
12