Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
609 43 Radní Ing. Farník - dary pro členy komisí Rady městské části Praha 16 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 16 za rok 2019 středa 17. června 2020
608 43 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2631/1 a 2610/4 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení středa 17. června 2020
607 43 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 1643/1 a 1557/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem zřízení, realizace a umístění kabelu nízkého napětí v rámci akce „Karlická, nové kNN, Rezidence nad Berounkou“ středa 17. června 2020
606 43 II. místostarosta + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Karlická, nové kNN, Rezidence Nad Berounkou S-145 516“ na pozemcích parc. č. 1557/1 a 1643/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem PREdistribuce a.s., Svornosti 952/19, Praha-Smíchov středa 17. června 2020
605 43 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 17. června 2020
604 43 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - provoz mateřských škol v době letních prázdnin středa 17. června 2020
603 43 STA + TS - nákup užitkového vozidla Magma s kropící nástavbou, RZ 6AU9694, pro příspěvkovou organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín a podpisu kupní smlouvy s majitelem vozidla středa 17. června 2020
602 43 STA + TS - čerpání částky 229.900 Kč z Fondu investic příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín k zajištění nákupu užitkového vozidla Magma středa 17. června 2020
601 43 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - prominutí platby prodejcům za pronájem veřejné plochy a stánků Městské části Praha 16 na akci Radotínské mecheche aneb nahoře bez (roušky), které se uskuteční dne 26. června 2020 před radotínskou radnicí na nám. Sv. Petra a Pavla středa 17. června 2020
600 43 STA + OOS - žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ: 49551027, zastoupené panem Davidem Šafářem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 středa 17. června 2020
599 43 STA + OMH - záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 340 v k.ú. Radotín o výměře 20 m2 společnosti Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9, za účelem umístění odpadových kontejnerů pro svoz odpadu z okolí kontejnerových stanovišť na separovaný odpad středa 17. června 2020
305a 43 STA + OMH - k revokaci usnesení Rady městské části Praha 16 č. 305/2019 ze dne 3. července 2019 ve věci uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícími podílovými spoluvlastníky paní Hanou Chaloupkovou, Podlešín , a paní Danou Schytilovou, Praha 9-Letňany, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 1539/3, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Radotín v celkové výměře 279 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 3113/3, orná půda v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 3496-241/2015 jako pozemek parc.č. 3113/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 a pozemek parc.č. 3113/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 9 m2 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 193-10/2019 středa 17. června 2020
598 42 Radní Ing. Farník - k návrhu na zapůjčení bytu č. 2 o velikosti 1+0 bez snížené kvality, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Aleně Žákové, Praha-Radotín na dobu určitou půl roku středa 3. června 2020
597 42 II. místostarosta - memorandum mezi Městskou částí Praha 16 a Mgr. Martinem Fialou k řešení změny Územního plánu hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 1991/1, 1992/3, 1993/1, 1993/3 a 1993/5 v k. ú. Praha-Radotín středa 3. června 2020
596 42 II. místostarosta - uzavření „Smlouvy o realizaci závazků vyplývajících z odborné studie“ mezi Městskou částí Praha 16 a společností LEEL Services, s.r.o., IČ: 06261060 Vrážská 143, Praha-Radotín středa 3. června 2020
595 42 STA + Místní knihovna Radotín - změna otevírací doby Místní knihovny Radotín v období od 1. července do 31. srpna 2020 středa 3. června 2020
594 42 STA + OMH (SON) - záměr na pronájem části pozemku parc. č. 402/2 o celkové výměře 53 m2 v katastrálním území Radotín, paní Monice Podzimkové, Praha-Radotín, za účelem užívání části pozemku jako zahrádka středa 3. června 2020
593 42 STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku obecně prospěšné společnosti Radotínské, o.p.s., IČ: 28973950, U starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín středa 3. června 2020
592 42 STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Základní škola Praha -Radotín, IČ: 70874263, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 3. června 2020
591 42 STA + OE - zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si reklamní plochy ve vlastnictví Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 567/2020 ze dne 6. května 2020 středa 3. června 2020
590 42 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 3/2020 do čísla 6/2020 středa 3. června 2020
589 42 STA + OE - úprav rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 6/2020 středa 3. června 2020
588 41 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - zapůjčení bytu č. 3 o velikosti 1+0 ve snížené kvalitě, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Lence Vlasákové, Praha-Radotín na dobu určitou jednoho roku středa 20. května 2020
587 41 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, tzv. školné za měsíc květen a červen 2020, v Mateřské škole Praha – Radotín z důvodu přerušení provozu středa 20. května 2020
586 41 I. místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - jmenování Mgr. Jiřího Kovaříka na vedoucí pracovní místo vykonávající činnost ředitele Základní školy Praha - Radotín na základě vyhlášeného konkursního řízení středa 20. května 2020
585 41 I. místostarosta + OMH - souhlas s vystavením a odesláním objednávky na stavební a přípravné práce v rámci realizace akce „Rozšíření ul. K Lázním - Radotín“ středa 20. května 2020
584 41 STA + OMH - k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2921/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 221 m2 z celkové výměry 251 m2 společnosti Levitt Group s.r.o., IČ: 05830567, Ke Strašnické 1795/8, Praha 10-Strašnice, na dobu 5 let s podmínkou následného odkupu pozemku středa 20. května 2020
583 41 STA + OMH - uzavření smlouvy v rámci poptávkového řízení na „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ s bezpečnostní agenturou BM Security, IČ: 26839709, K přístavišti 604, 156 00 Praha 5 – Zbraslav středa 20. května 2020
582 41 STA + OMH (SON) – uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí v části objektu náměstí Osvoboditelů 1375, Praha-Radotín o celkové výměře 40 m2 panu Michalu Faflíkovi, Praha-Radotín, za účelem umístění pracovny s videostřižnou středa 20. května 2020
581 41 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v části objektu náměstí Osvoboditelů 1369, Praha-Radotín o celkové výměře cca 100 m2 spolku Humanitární pomoc Ukrajině, z. s., Dříteň 43, Dříteň, za účelem provozu a logistického zázemí s humanitárním zaměřením středa 20. května 2020
12345