Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
863 61 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na směnu bytu č. 13 o velikosti 2+1, Praha-Radotín za byt č. 2 o velikosti 1+1, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Světlaně Zlatuškové, Praha-Radotín středa 7. dubna 2021
862 61 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Kristýně Koryntové, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt středa 7. dubna 2021
861 61 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 panu Ondřejovi Kuntovi, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt středa 7. dubna 2021
860 61 STA + OOS - žádost Radotínského sportovního klubu, se sídlem U Starého stadionu 2094/11, Praha 5 - Radotín, zastoupeného předsedou panem Rostislavem Hrychem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 na nabíjecí stanici pro elektrokola, která bude umístěna na Novém stadionu v ulici K Lázním, na budově č.p. 1693/6a středa 7. dubna 2021
859 61 STA + OMH – záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu Janu Jelínkovi, Praha-Radotín, za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021 středa 7. dubna 2021
858 61 STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3719/2016 ze dne 30. března 2016 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností HEFAISTOS spol. s r.o., IČ: 44797346, U Starého stadionu 1551/1, Praha-Radotín, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín počínaje dnem 1. května 2021 na dobu neurčitou středa 7. dubna 2021
857 61 STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 středa 7. dubna 2021
856 61 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 4/2021 středa 7. dubna 2021
855 60 STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za I. čtvrtletí 2021 středa 24. března 2021
854 60 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 24. března 2021
853 60 TAJ - Účetní směrnice Městské části Praha 16 středa 24. března 2021
852 60 Radní Ing. Farník + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Poskytování autorizovaného servisu zařízení BDS, KDS, EZS, VDS“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 24. března 2021
851 60 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 942/1, 942/2, 2588/4, 2589/2 a 2644/10 v k.ú. Radotín služebností umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „VPI P16 TSK Karlická, Pod Klapicí, k.ú. Radotín“ středa 24. března 2021
850 60 Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucí oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků parc.č. 2052/38, 2610/4 a 2637 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí středa 24. března 2021
849 60 Místostarosta + OE - změna odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 24. března 2021
848 60 STA + OMH (SON) – záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Vinohrady 62/6, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 panu Aleši Sebastianidesovi, Karlická 834/10, Praha-Radotín, za účelem skladování materiálu středa 24. března 2021
847 60 STA + OMH - uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 16 a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., IČ: 45241538, Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je umístění a provozování přístřešku na zastávce MHD Nádraží Radotín na pozemku parc.č. 336/1 a 336/5 v k.ú. Radotín (ulice Vrážská) středa 24. března 2021
812a 60 STA + OMH (SON) - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Vinohrady 62/6, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní MgA. Zuzaně Onufrákové, Praha-Radotín, za účelem poskytování služeb a poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny středa 24. března 2021
846 59 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - žádost o přechod nájmu bytu č. 7 o velikosti 2+1, Praha-Radotín z uživatelky Pavly Rakové na syna Tomáše Raka, Praha-Radotín středa 10. března 2021
845 59 Místostarosta + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - odpuštění úplaty za předškolní vzdělávání, tzv. školné za měsíc březen 2021, v Mateřské škole Praha – Radotín z důvodu přerušení provozu středa 10. března 2021
844 59 Místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem V Sudech 1488/2, Praha-Radotín středa 10. března 2021
843 59 Místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 10. března 2021
842 59 Místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín středa 10. března 2021
841 59 Místostarosta + OE - schválení odpisového plánu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín středa 10. března 2021
840 59 STA + kronikářka obce Radotín - schválení obsahu Kroniky obce Radotín za kalendářní rok 2019 středa 10. března 2021
839 59 STA + OOS - žádost společnosti Prague City Golf s.r.o., se sídlem K Radotínu 15, Praha 5 - Zbraslav, zastoupené panem Jakubem Mejzlíkem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16 na billboard a grafické podklady k akci „Golf pro šestnáctku“ středa 10. března 2021
838 59 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2021 středa 10. března 2021
837 59 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, TV a kultury) - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vyvěšení vlajky dne 10. března 2021 středa 10. března 2021
836 59 STA + OMH – návrh koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 středa 10. března 2021
835 59 STA + OMH – uznání vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16 středa 10. března 2021
1234