Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
411 24 STA - odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za III. čtvrtletí 2019 středa 2. října 2019
410 24 TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín středa 2. října 2019
409 24 TAJ - odměny zaměstnancům za III. čtvrtletí 2019 středa 2. října 2019
408 24 TAJ + KÚ - návrh úpravy platů vedoucích příspěvkových organizací Městské části Praha 16 a vedoucích organizačních složek Městské části Praha 16 středa 2. října 2019
407 24 TAJ + KÚ - k návrhu prodeje turistické vizitky a turistického cykloprůvodce po Praze a středních Čechách středa 2. října 2019
406 24 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - k návrhu žádosti o přechod nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1, Praha-Radotín po zemřelé paní Věře Absolonové na syna Martina Absolona středa 2. října 2019
405 24 II. místostarosta – k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hlavního města Prahy pro pozemky parc. č. 2499/1 (orná půda) a 2499/11 (orná půda) v k.ú. Radotín z SO2 a SO3 (rekreační plochy) na nové funkční využití SP (sport) středa 2. října 2019
404 24 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „RVDSL1712_A_A_RADO2606_ RADO1HR-MET“ na pozemku parc. č. 338 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 středa 2. října 2019
403 24 II. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 1434/1 a 2547/1 v k.ú. Radotín zařízením distribuční soustavy podzemního vedení nízkého napětí středa 2. října 2019
402 24 STA + Místní knihovna Radotín - návrh vyřazení knihovních dokumentů z Místní knihovny Radotín středa 2. října 2019
401 24 STA + OMH - k uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 1359/2004 ze dne 15. prosince 2004 ve znění Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1359/2004 ze dne 31. ledna 2007 a Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 1359/2004 ze dne 23. prosince 2016 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Ski a Bike Centrum Radotín, s.r.o., IČ: 27216764, Topasová 1/882, Praha-Radotín, ke dni 31. října 2019 z důvodu změny sídla společnosti středa 2. října 2019
399 24 STA + OMH (SON) - k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí v objektu čp. 1065/5, Sídliště, Praha-Radotín o celkové výměře 31 m2 panu Zdeňku Malinovskému, Praha-Radotín, za účelem skladování zednických potřeb středa 2. října 2019
398 24 STA + OMH - k uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem panem Michalem Tláškem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je sjednání dočasného nájmu pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 zastavěného stavbou č.p. 1282 ve vlastnictví nájemce středa 2. října 2019
397 24 STA + OMH - uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem spolkem LTC Radotín, z.s., Praha-Radotín, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 243/1 v k.ú. Radotín a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 24 m2 za účelem provozování zahrádky pro občerstvení středa 2. října 2019
396 24 STA + OMH - k uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3241/2014 ze dne 1. září 2014 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem paní Bohuslavou Hettnerovou, Praha-Radotín, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 5,75 m2 označenou jako část „D“ a odpovídající zvýšení ročního nájemného středa 2. října 2019
395 24 STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Jiřím Fejtkem, Praha-Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2552/1 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 označené Geometrickým plánem č. 3740-36/2019 jako část „a“ středa 2. října 2019
394 24 STA + OE - k návrhu druhé úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc září 2019 středa 2. října 2019
393 23 Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na zapůjčení bytu č. 4 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Kateřině Polyókové, Praha-Radotín s rodinou středa 18. září 2019
392 23 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přemístění hlavního uzávěru plynu Kolová č.ev. 2288, Praha–Radotín“ na pozemku parc. č. 2573 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Jakubem Stupkou a Petrou Stupkovou, 147 00 Praha-Braník středa 18. září 2019
391 23 II. místostarosta + OMH - uzavření Dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o provedení stavby č. 2471/2011 ze dne 26. ledna 2011 mezi vlastníkem (správcem) pozemků Městskou částí Praha 16, stavebníkem Mgr. Evou Šmrhovou, Praha-Radotín, a JUDr. Danielem Rajchrtem, Praha-Radotín, týkající se stavby vodovodní šachty a přípojky na vodovodní řad umístěné na pozemku parc.č. 1719 v k.ú. Radotín z důvodu převodu vlastnického a užívacího práva stavby středa 18. září 2019
390 23 II. místostarosta + OMH - návrh na vyhlášení výběrového řízení na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci v rámci realizace akce „Centrum Koruna“, prostřednictvím společnosti PORSIS, s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 5, na základě uzavřené příkazní smlouvy, a na uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 18. září 2019
389 23 II. místostarosta + OMH - návrh na vyhlášení výběrového řízení na výkon činnosti technického dozoru investora na akci „Centrum Koruna“, prostřednictvím společnosti PORSIS, s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 5, na základě uzavřené příkazní smlouvy, a na uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění středa 18. září 2019
388 23 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4518/2019 na dodávku a montáž ocelové plošiny v objektu nové hasičské zbrojnice mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností HEFAISTOS spol. s r.o., IČ: 44797346, U starého stadionu 1/1551, 153 00 Praha – Radotín, který se týká změny předmětu díla a navýšení ceny středa 18. září 2019
387 23 II. místostarosta + OMH - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4433/2019 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Radnice MČ Praha 16“, mezi objednatelem Městkou částí Praha 16 a dodavatelem, společností TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, který se týká rozšíření předmětu díla a navýšení ceny středa 18. září 2019
386 23 STA + KÚ (úsek školství, mládeže, TV a kultury) - návrh žádosti o zvýšení kapacity Základní školy Praha - Radotín středa 18. září 2019
385 23 STA + OMH - k návrhu na přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Výsadba stromů 2019 – P16 Radotín“ a na podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem středa 18. září 2019
384 23 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc září 2019 středa 18. září 2019
383 22 Radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín paní Ireně Jindřichové, Praha-Radotín středa 4. září 2019
382 22 Radní Ing. Farník + OMH (SON) – návrh na přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ditě Bohdanecké, Praha-Radotín středa 4. září 2019
381 22 II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Připojení k plynu Kejnická 477/4, Praha–Radotín“ na pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Petrem Dvorníkem, Praha-Radotín středa 4. září 2019
12345678910