Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
3 16 Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 středa 25. srpna 2021
2 16 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti parkování vozidel na pozemku parc.č. 1316/3 v k.ú. Radotín vzniklém dle Geometrického plánu č. 3853-239/2020 mezi budoucí povinnou Městskou částí Praha 16 a budoucími oprávněnými OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE středa 25. srpna 2021
1 16 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávajícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 středa 25. srpna 2021
22 15 Odsouhlasení usnesení XV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
21 15 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 14. června 2021
20 15 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
19 15 Koupě spoluvlastnického podílu id. 13/14 pozemku parc.č. 2534/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 14 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 v elektronické dražbě pondělí 14. června 2021
18 15 Námitka proti návrhu změny koeficientu OB-A na OB-B Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3485/26 části pozemku parc. č. 755 v k. ú. Lochkov pondělí 14. června 2021
17 15 Záměr směny části pozemku parc.č. 2564/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 2564/3 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3867-57/2021 jako pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE. pondělí 14. června 2021
16 15 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2594/3 v k.ú. Radotín o orientační výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 2610/44 v k.ú. Radotín o orientační výměře 15 m2 podílovým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 883 v k.ú. Radotín paní OSOBNÍ ÚDAJE a paní OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 14. června 2021
15 15 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3821-4/2021 jako pozemek parc.č. 2586/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 z celkové výměry 3948 m2 vlastníkovi garáže postavené na pozemku panu OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou Cenovou mapou stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2021 pondělí 14. června 2021
14 15 Záměr prodeje pozemku parc.č. 915/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 38 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – stavby technického vybavení (trafostanice) společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5-Smíchov pondělí 14. června 2021
13 15 Záměr zřízení práva stavby na pozemcích parc.č. 340, 341, 342/1, 342/2, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 347/1, 347/2, 347/4, 357/1, 357/10, 357/31, 357/32, 357/37, 357/38, 357/41, 357/42, 357/43, 2591/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva, s.r.o., IČ: 07204957, Na Harfě 337/3, Praha 9, stavebníka bytových domů s komerčními prostory, podzemními garážemi a související dopravní a technické infrastruktury (Centrum Radotín) pondělí 14. června 2021
12 15 Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
11 15 Koupě části pozemku parc.č. 2706 a části pozemku parc.č. 2707 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 251 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 14. června 2021
10 15 Návrh podání žádosti na hlavní město Prahu o svěření pozemků parc.č. 2436 a 2437 v k.ú. Radotín v lokalitě ulice Výpadová do svěřené správy Městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
9 15 Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020 pondělí 14. června 2021
8 15 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 19. dubna 2021, 17. května 2021 a 7. června 2021 pondělí 14. června 2021
7 15 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 24. května 2021 pondělí 14. června 2021
6 15 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 4/2021 do čísla 6/2021 pondělí 14. června 2021
5 15 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do března 2021 pondělí 14. června 2021
4 15 Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020 pondělí 14. června 2021
3 15 Kontrola plnění usnesení pondělí 14. června 2021
2 15 Kontrola zápisu z XIV. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 29. března 2021 pondělí 14. června 2021
1 15 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 14. června 2021
17 14 Odsouhlasení usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 29. března 2021
16 14 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 29. března 2021
15 14 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14445/2050993 k tíži pozemku parc.č. 1721/1 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 pondělí 29. března 2021
14 14 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2021 pondělí 29. března 2021
13 14 I. uznání vlastnického práva pana Pavla Turka, Praha-Radotín, k pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2, který je evidován v katastru nemovitostí v duplicitním vlastnictví s Hlavním městem Prahou se svěřenou správou Městské části Praha 16 II. koupě pozemku parc.č. 2571/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 225 m2 do vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správy Městské části Praha 16 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 337/23/2020 pondělí 29. března 2021
123