Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
25 2 Schválení usnesení II. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 17. prosince 2018
24 2 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně pondělí 17. prosince 2018
23 2 Informaci o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ pondělí 17. prosince 2018
22 2 Návrh pravidel pro vydávání periodika "Noviny Prahy 16" pondělí 17. prosince 2018
21 2 Uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Irenou Farníkovou na práci kronikářky formou dohody o provedení práce v trvání na dobu určitou od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pondělí 17. prosince 2018
20 2 Příspěvky členům Zastupitelstva městské části Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části pondělí 17. prosince 2018
19 2 Podání žádosti o odejmutí svěřené správy k 25 kusům sloupů veřejného osvětlení náležící Městské části Praha 16, které jsou evidovány na Místě u řeky (5 kusů), na parkovišti u Sportovní haly Radotín (9 kusů), na parkovišti při ulici Na Betonce (8 kusů), při ulici Václava Balého (1 kus) a u přechodu pro chodce v Prvomájové ulici (2 kusy) pondělí 17. prosince 2018
18 2 Podpis smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy (předání nově pořízených movitých věcí pro Městskou policii hl. m. Prahy, okrskovou služebnu v Praze – Radotíně) uzavřené mezi MČ Praha 16 a hlavním městem Prahou - Městskou policií hl. m. Prahy pondělí 17. prosince 2018
17 2 Záměr směny pozemku parc.č. 246/2 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 270/39 v k.ú. Radotín o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Otavy, Černošice s případným finančním vyrovnáním cen směňovaných pozemků pondělí 17. prosince 2018
16 2 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je v návrhu geometrického plánu č. 3713-227/2018 označena jako pozemek parc.č. 1892/49 v k.ú. Radotín o výměře 213 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1906 a 1907 v k.ú. Radotín panu Alexandrovi Vavříkovi, Troskotovice pondělí 17. prosince 2018
15 2 Uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhou směňující Mgr. Ladou Sojkovou, Víchová nad Jizerou, zastoupenou Karlem Tomešem dle plné moci, jejímž předmětem je směna spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín s finančním vypořádáním rozdílu cen směňovaných spoluvlastnických podílů ze strany druhé směňující pondělí 17. prosince 2018
14 2 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícím Mgr. Milanem Blažkem, Zbuzany, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu id. 8/48 pozemku parc.č. 945/4, zahrada v k.ú. Radotín do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 pondělí 17. prosince 2018
13 2 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícím Ing. Davidem Šroubkem, Číčovice, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu id. 8/48 pozemku parc.č. 945/4, zahrada v k.ú. Radotín do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 pondělí 17. prosince 2018
12 2 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající společností M + C, spol. s r. o., Jahodová 2890/109, Praha 10 – Záběhlice a kupující Městskou částí Praha 16, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 84/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 pondělí 17. prosince 2018
11 2 Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující MČ Praha 16 a prodávajícími panem Jiřím Gutem, Praha 5 - Radotín a panem Mgr. Tomášem Růžičkou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 941 v k.ú. Radotín o výměře 277 m2 v podílovém spoluvlastnictví id. 1/2 obou prodávajících za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 17. prosince 2018
10 2 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 24.9.2018 pondělí 17. prosince 2018
9 2 Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 pondělí 17. prosince 2018
8 2 Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 pondělí 17. prosince 2018
7 2 Informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-10/2018 pondělí 17. prosince 2018
6 2 Personální obsazení Finančního výboru pondělí 17. prosince 2018
5 2 Personální obsazení Kontrolního výboru pondělí 17. prosince 2018
4 2 Rozdělení oblastí kompetencí mezi starostou, místostarosty a pověřenými radními MČ Praha 16 ve funkčním období let 2018 – 2022 pondělí 17. prosince 2018
3 2 Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 16 pro volební období 2018 - 2022 pondělí 17. prosince 2018
2 2 Plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 16 pondělí 17. prosince 2018
1 2 Schválení zápisu z XXIII. řádného zasedání ZMČ ze dne 19.9.2018 a I. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 1.11.2018 pondělí 17. prosince 2018
12 1 Schválení usnesení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
11 1 Předložení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
10 1 Předložení návrhu obsazení Finančního a Kontrolního výboru čtvrtek 1. listopadu 2018
9 1 Předložení rozdělení kompetencí mezi starostou, jeho zástupci a dalšími radními čtvrtek 1. listopadu 2018
8 1 Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 16 čtvrtek 1. listopadu 2018
12345