Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
28a 4 K revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. II/28/22 ze dne 5. prosince 2022 ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí pondělí 24. dubna 2023
21 4 Odsouhlasení usnesení IV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 24. dubna 2023
20 4 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 24. dubna 2023
19 4 Personální změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 24. dubna 2023
18 4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16121/2361898 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2554/8, 2554/16 a 2565 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH pondělí 24. dubna 2023
17 4 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2023 pondělí 24. dubna 2023
16 4 Nová zřizovací listina pro organizační složku Pečovatelská služba Praha - Radotín se sídlem K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 16, se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín pondělí 24. dubna 2023
15 4 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín pondělí 24. dubna 2023
14 4 záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
13 4 Záměr směny části pozemku parc.č. 2092, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 96 m2 z celkové výměry 211 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/25, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 75 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, v cenách určených znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
12 4 záměr prodeje části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
11 4 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 6 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
10 4 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 panu OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
9 4 Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako jednotný pozemek parc.č. 2564/4 o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako pozemek parc.č. 1539/9 o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/10 o výměře 198 m2 ve vlastnictví paní OSOBNÍ ÚDAJE, bez finančního vyrovnání cen směňovaných pozemků z důvodu shodné výměry i cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem na výši 61.810,- Kč pondělí 24. dubna 2023
8 4 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, a manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 1006-3/2023 na výši 605.710,- Kč pondělí 24. dubna 2023
7 4 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 108.540,- Kč pondělí 24. dubna 2023
6 4 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 20. února 2023 a 20. března 2023 pondělí 24. dubna 2023
5 4 Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 1. února 2023 a 3. dubna 2023 pondělí 24. dubna 2023
4 4 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 1/2023 do čísla 4/2023 pondělí 24. dubna 2023
3 4 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do března 2023 pondělí 24. dubna 2023
2 4 Kontrola plnění usnesení pondělí 24. dubna 2023
1 4 Kontrola zápisu III. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 6. února 2023 pondělí 24. dubna 2023
14 3 Odsouhlasení usnesení III. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 6. února 2023
13 3 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 6. února 2023
12 3 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 6. února 2023
11 3 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/15801/2259888 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 3, 1425, 2513/1, 2514, 2539 a 2547/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování podzemního vedení vysokého napětí, optického a telekomunikačního vedení pondělí 6. února 2023
10 3 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15793/2259854 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování podzemního vedení vysokého napětí a telekomunikačního vedení pondělí 6. února 2023
9 3 Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3972-122/2022 jako pozemek parc.č. 1718/7, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1717/2, zahrada v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1717/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín souhrnně označené Geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1717/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 39 m2 (cena 384.930,00 Kč) v podílovém spoluvlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE pondělí 6. února 2023
8 3 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 za cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 8160/097/22 na výši 82.500,00 Kč pondělí 6. února 2023
7 3 Uzavření Smlouvy o koupi nemovitých věcí mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupující společností TOPASOVÁ s.r.o., IČ: 06281524, Kafkova 1676/22, Praha 6-Dejvice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2368/1 a parc.č. 2368/2, vč. stavby č.ev. 2214 v k.ú. Radotín dle Smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí č. 4184/2018 ze dne 9. ledna 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 8. dubna 2019, Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 15. prosince 2020 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 3. ledna 2022, za cenu 6.664.841,00 Kč bez DPH pondělí 6. února 2023
12