Konkursní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Praha - Radotín

Předpokládaný nástup 1.8.2020. Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16 nejpozději do 28. února 2020 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16,
se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00

zastoupená starostou Městské části Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem vyhlašuje dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa:
ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA - RADOTÍN,
příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha 16

Název a sídlo školy: Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Předpokládaný nástup: 1. srpna 2020

Konkursního řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

Stanovené podmínky:

a) splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy dle ustanovení § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění:
  • odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy,
  • 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • prokázání znalosti českého jazyka,
  • zdravotní způsobilost,
b) organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti,

c) psychická odolnost, samostatnost a spolehlivost,

d) pečlivost a profesionální vystupování.

Výhoda:
  • zkušenosti s řízením pracovního týmu.

Součástí písemné přihlášky do konkursního řízení budou:

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně doručovací adresa, kontaktní telefon, e-mail, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče,

b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání,

d) ověřené kopie dokladů prokazující délku požadované praxe (například: pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

e) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

f) lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců),

g) vlastnoručně podepsaná písemně zpracovaná vize o řízení příspěvkové organizace Základní škola Praha - Radotín včetně zdůvodnění zájmu uchazeče o výkon nabízeného vedoucího pracovního místa (max. rozsah 2 strany A4).

Úplné přihlášky do konkursního řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 28. února 2020 do 12.00 hodin, a to v uzavřené obálce s označením:
„KONKURS – ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – RADOTÍN  NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Iveta Krejčí, tel.: 234 128 102, e-mail: iveta.krejci@praha16.eu.

Oznámení bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 488/2020 ze dne 15. ledna 2020.

Praha 23. ledna 2020


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 23.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1703 x
Vytisknout