Prohlášení o volbě druhého jména

Prohlášení o volbě druhého jména

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména

4. Základní informace k životní situaci

Od 1.7.2001, tj. po nabytí účinnosti zákona o matrikách, jménu a příjmení, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem.

Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Fyzická osoba 
 • nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.
Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31.12.1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte prohlášení o volbě druhého jména.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa trvalého pobytu; nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
Máte-li trvalý pobyt ve správním obvodu Praha 16 nebo je-li místo narození ve správním obvodu Praha 16, obraťte se na Úřad městské části Praha 16.
Do správního obvodu Praha 16patří: Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

 • platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost
 • prohlášení o zvolení jména
 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Stanoven je pouze obsah prohlášení o zvolení jména.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., na němž budou uvedena obě jména.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?
Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Vydání občanského průkazu
Vydávání cestovních dokladů

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Úsek matrik Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona 
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

8.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 08.04.2011 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.01.2016 ; Přečteno 11207 x
Vytisknout