Skatepark Praha-Radotín

Skatepark Praha-RadotínProvozní doba:

květen – září   7.00-21.00
říjen – duben 9.00-17.00

fotogalerie

Uživatel (návštěvník) je povinen:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště
 • chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat pořádek a čistotu

Porušení pravidel stanovených provozním řádem skateparku je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30.000 Kč
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na bezplatnou telefonní linku Městské policie hl. m. Prahy - 156

další důležitá čísla
policie ČR 158
hasiči 150
záchranka 155

Správce hřiště: Městská část Praha 16

Odpovědná osoba: Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha - Radotín, telefon: 257 911 884

 

Provozní řád Skateparku Praha-Radotín

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci ) veřejného skateparku povinní respektovat Provozní řád, vydaný a schválený Radou MČ P16 na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Provozní řád skateparku nabývá platnosti dnem schválení Radou MČ P16, tj. dnem 27.6.2012 usnesením č. Usn.č. 507/2012
 2. Skatepark je určen pro osoby starší 15 let, pro děti ve věku 6 – 15 let mohou zařízení využívat pouze za doprovodu rodičů nebo pověřené osoby starší 18 let.
 3. Rampu je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu v rampě.
 4. Skatepark je vhodný pro jízdu pouze skateboardu, bruslích a BMX kole. BMX kolo musí být vybaveno plastovými záslepkami na stupačkách a řidítkách.
 5. Jezdci mladší 18 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů)
 6.  Při jízdě v soustavě ramp, minirampě nebo vertikální rampě je podmínkou použít ochrannou helmu pro všechny věkové kategorie.
 7. Všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí. Musí se chovat ohleduplně, aby nezpůsobily svým chováním sobě ani svému okolí možný úraz.
 8. Uživatelem se stává každý, kdo vstupuje do prostoru hřiště.
 9. Vstup na hřiště je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v prostoru hřiště mimo vyznačenou provozní dobu je zakázáno.
 10. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní či jiné činnosti na hřišti, provozovatel neodpovídá.
 11. Na plochu hřiště se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností a platí

  přísný zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostor, vybavení a oplocení
 •  odhazování žvýkaček, cigaret, skla
 • věšení se na oplocení
 • používání hřiště v případě, že je povrch kluzký nebo namrzlý a při sněhové pokrývce, nebo je zařízení jakkoliv viditelně poškozené.
 • volného pobíhání domácích zvířat
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • vjezdu motorových vozidel
 • stanování a rozdělávání ohňů
 • pořádání propagačních či reklamních akcí
Zveřejněno: 20.01.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 20522 x
Vytisknout