Souhlas vodoprávního úřadu

01 Identifikační číslo:

0620-009

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Souhlas vodoprávního úřadu

04 Základní informace k životní situaci:

Vodoprávní souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c) – i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Zákon stanoví povinnost právnických a fyzických osob získat souhlas vodoprávního úřadu, pokud hodlají zřídit stavby, zařízení nebo provádět činnosti, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, mohou však ovlivnit stávající vodní poměry.
Území správního obvodu Praha 16 se nachází z části v záplavovém území Vltavy a Berounky (Zbraslav, Radotín, Lahovice, Velká a Malá Chuchle) a z části v II. pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje Podolí. Z toho vyplývá, že pro stavby, zařízení nebo činnosti, které by mohly ovlivnit vodní poměry je nutné požádat o souhlas samostatnou žádostí příslušný vodoprávní úřad. Od roku 2010 je nutný souhlas k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod tzv. "suché vrty" (nepovolují se již stavebním povolením jako vodní dílo). S účinností od 01.01.2013 je pod písm. h) zařazen vodoprávní souhlas k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu. Od roku 2019 je nutný souhlas provádění stavbu průzkumných vrtů na stavbu studny a vrtu pro tepelné čerpadlo.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele (vlastníka nemovitosti, nebo jím zplnomocněné osoby).

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podání žádosti o vodoprávní souhlas.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

Se žádostí se obraťte na správně příslušný vodoprávní úřad, kterým je Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Žádost,
  • dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,
  • mapový podklad v měřítku 1:50 000 (1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti,
  • kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
  • stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5,
  • stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k předkládanému záměru, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,
  • plná moc,
  • oprávněného žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení,
  • projekt geologických prací (pouze v některých případech),
  • vyjádření hydrogeologa (pouze v některých případech.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o udělení souhlasu (pdf, 187 kb)
V tištěné podobě rovněž na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní řízení o udělení souhlasu nepodléhá správnímu poplatku.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Povodí Vltavy, s.p.
Správce drobného vodního toku
(podle charakteru žádosti)

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Vzhledem k charakteru podkladů nelze využít žádnou elektronickou službu.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18 Jaké jsou související předpisy:

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas se vydává rozhodnutím nebo závazným stanoviskem. Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, kde jsou uvedeny údaje o tom, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu lze odvolání podat. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení nadřízeným správním orgánem.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen „povinná osoba“) podle § 125a odst. 1 písm. e) vodního zákona za provedení stavby, zařízení nebo činnosti bez souhlasu vodoprávního úřadu ve výši podle § 125a odst. 2 písm. c) vodního zákona  do 500 000 Kč. Při ukládaní pokuty se přihlíží zejména k tomu, jaké následky porušení povinností způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a jak se právní subjekt přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.
Pokuta fyzické osobě podle § 116 odst. 1 písm. e) vodního zákona za  přestupek, kterého se dopustí ten, kdo provede stavbu, zařízení nebo činnost bez souhlasu vodoprávního úřadu, a to ve výši podle § 116 odst. 2 písm. c) vodního zákona do 100 000 Kč.

21 Nejčastější dotazy:

Které stavby, zařízení nebo činnosti mohou ovlivnit vodní poměry z hlediska II. pásma hygienické ochrany vodního zdroje Praha – Podolí a musí mít souhlas vodoprávního úřadu?
Souhlas v ochranném pásmu vodního zdroje musí mít stavby zařízení nebo činnosti, v nichž se obvykle zachází se látkami, které škodí vodám (závadné látky) a jejich provoz může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se zejména o stavby jako jsou sklady a haly výrobních podniků, sběrné dvory, benzínové pumpy, skládky, nádrže pro podzemní nebo jiné skladování látek, kde se nakládá s látkami nebezpečnými vodám (např. ropné látky, nepersistentní minerální oleje atd.)
V pochybnostech, zda stavba, zařízení nebo činnost mohou ovlivnit vodní poměry, rozhodne vodoprávní úřad.

22 Další informace:

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.10.2019

28 Popis byl naposledy aktualizován:

30.10.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti popisu není stanoven.

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---