Úsek registrace fyzických a právnických osob

JménoFunkceTelefonE-mail
Lorencová Václava Bc. vedoucí odboru 234 128 411 vaclava.lorencova@praha16.eu
Raková Petra registrace, Czech POINT, evidence zemědělských podnikatelů 234 128 414 petra.rakova@praha16.eu
Vávrová Tereza DiS. registrace, Czech POINT, evidence zemědělských podnikatelů 234 128 415 tereza.vavrova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)


Úřední hodiny Úseku registrace fyzických a právnických osob
Odboru živnostenského 
Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a působí jako centrální registrační místo,
  • přijímá a zpracovává ohlášení živnosti fyzických osob (dále jen FO) a právnických osob (dále jen PO),
  • přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese FO a PO,
  • přijímá a zpracovává žádosti o schválení odpovědného zástupce u koncesované živnosti a zapisuje je do živnostenského rejstříku,
  • vydává rozhodnutí o schválení koncese,
  • vydává rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce,
  • vyžaduje doložení dokladů k ohlášení živnosti i k žádosti o koncesi v souladu se zákony,
  • vyžaduje stanovisko k žádosti o koncesi od příslušného orgánu státní správy,
  • přijímá a zpracovává podání týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně,
  • přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení živnosti, příp. žádosti o koncesi,
  • vydává výpisy se změněnými údaji, příp. vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku,
  • zpracovává a vydává opravené výpisy,
  • ruší živnostenská oprávnění vydaná v rozporu se zákonem, po projednání s podnikateli vydává nový výpis, příp. rozhoduje, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo,
  • přijímá a zpracovává podání, na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení provozování živnosti na základě žádosti podnikatele,
  • přijímá a zpracovává podání podnikatele, na jejichž základě vydává vyrozumění o přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti,
  • zapisuje do živnostenského rejstříku pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele,
  • zapisuje do živnostenského rejstříku změny a doplnění získané na základě avíz z informačních systémů základních registrů a na základě vazeb z veřejného rejstříku,
  • vydává rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zahájení správního řízení, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, příp. o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,
  • vede živnostenský rejstřík, zapisuje do živnostenského rejstříku údaje, popř. jejich změny o podnikatelích, zpracovává výpisy ze živnostenského rejstříku na základě žádostí,
  • vede správní řízení ve věci zrušení vydaných živnostenských oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, svéprávnosti nebo existují-li překážky provozování živnosti, a vede jejich evidenci,
  • pozastavuje či ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštním právním předpisem, a vede jejich evidenci,
  • vede správní řízení o sankčním zrušení živnostenského oprávnění podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění,
  • provádí úkony spojené s transformací živnostenského oprávnění v souvislosti s novelami živnostenského zákona,
  • poskytuje informace s cílem uvést do souladu požadavky podnikatelů s příslušnými právními předpisy,
  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, zejména agendu zemědělských podnikatelů vč. vydávání osvědčení o zápisu do evidence, vyřazení podnikatele z evidence a provádění dalších změn,
  • vydává výzvy FZO pro cizineckou policii,
  • provozuje živnostenský rejstřík,
  • slouží jako Centrální registrační místo, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti (podání žádosti o koncesi) rovněž učinit oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce,
  • obstarává kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT,
  • provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu).
Vytisknout