Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku kontroly Odboru živnostenského s nástupem od 2. ledna 2024. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 6. prosince 2023 do 12 hodin.


Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA
ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO, ÚSEK KONTROLY

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 2.1.2024
Platová třída: 9. - 10. (v závislosti na splnění kvalifikačních požadavků)


Popis pracovní činnosti:
a) výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání vyplývajících ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,
b) zajišťování agendy v oblasti přenesené působnosti dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
c) výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání – kontrolní a dozorová činnost, metodická, konzultační a poradenská činnost v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita,
e) trpělivost, spolehlivost a pečlivost,
f) řidičské oprávnění skupiny B.
Výhody uchazeče:
a) praxe ve veřejné správě,
b) znalost právní úpravy živnostenského podnikání (zákon o živnostenském podnikání a související předpisy, kontrolní řád, správní řád, občanský zákoník),
c) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nejlépe pro správní činnost při správě živnostenského podnikání,
d) splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,
e) možnost výkonu práce z jiného místa (homeoffice),
f) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
g) volitelná část pracovní doby,
h) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
i) přátelské prostředí menšího úřadu.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.
Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 6.12.2023 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Bc. Václava Lorencová, tel.: 234 128 411.


Praha 10. listopad 2023


Ing. Pavel Jirásek, LL.M.
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 10.11.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 320 x
Vytisknout