Odtahy vozidel a hlášení vraků v Praze

Portál, na kterém naleznete přehled odtahových parkovišť i vyhledavač odtažených vozidel je ZDE.

Správa služeb hlavního města Prahy zajišťuje:

  • odtahy vozidel tvořících překážku pro provedení záchranných a likvidačních prací z míst, kde došlo k mimořádným událostem na základě rozhodnutí oprávněných osob nebo orgánů,
  • výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v § 19b a 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků z místních a účelových komunikací včetně jejich hlídání,
  • nucené odtahy nařízené oprávněným subjektem na základě zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • výkon oprávnění hl. m. Prahy, uvedený v ustanovení § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) spočívající v odstranění vozidel z komunikací, včetně jejich hlídání.

Například Pražské vodovody a kanalizace mají, vzhledem k povinnosti havárii na vodovodní či kanalizační síti neprodleně odstranit, podle zákona o vodovodech a kanalizacích možnost rozhodnout o odtahu vozidla, které brání opravě. Vůz pak zamíří na odstavné parkoviště, kde je bezplatně vydán majiteli. Úhradu za odtah hradí Pražské vodovody a kanalizace.
Vozidlo je z odstavného parkoviště předáno oprávněné osobě, která se prokáže osvědčením o technickém průkazu vozidla a platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK  840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.

Vozidla odtažená na příkaz Policie ČR (po dopravní nehodě, zabránění v jízdě) má na starosti Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

ZDE můžete nahlásit vrak na veřejné komunikaci.

Informace k definici vraku a postupu jeho odstranění z vozovky:

Dne 31. 12. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 268/2015 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zákon o pozemních komunikacích upravuje po novele, mimo jiné nově definici vraku jako silničního vozidla zjevně technicky nezpůsobilého k provozu, a dále upravuje postup při jeho odstranění z pozemní komunikace. Definice vraku je pak konkrétně uvedena v ustanovení § 19 odst. písmeno g) uvedeného zákona, kde je stanoven zákaz odstavovat na pozemních komunikacích: „…..silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“)“.

Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen „SSHMP“) postupuje v problematice vraků v souladu s platnou legislativou na základě zřizovací listiny. Pokud je nalezen nebo nahlášen vrak, je provedena vizuální kontrola dotčeného vozidla. V případě zjištění, že by se v předmětném případě mohlo jednat o vrak, je zpracován návrh vlastníka pozemní komunikace k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Návrh je následně podán místně příslušnému silničně správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“), který je oprávněn rozhodovat o uložení nebo neuložení povinnosti provozovateli vraku tento z komunikace odstranit. SSÚ, tzn. k tomu příslušný odbor městské části, rozhoduje (je jako jediný oprávněný rozhodnout), zda se v daném konkrétním případě jedná o vrak.

Po uplynutí zákonné lhůty 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí SSÚ o uložení povinnosti vrak odstranit, zajistí SSHMP předání vraku do zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků za účelem jeho ekologické likvidace a do 10 dnů toto oznámí věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kam s návrhem na zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel předá protokol o ekologické likvidaci vraku společně s registračními značkami.

Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vrak je tak nutné s ohledem na znění zákona činit výlučně s ohledem na jeho technický stav, jiné skutečnosti, jako např. skutečnost, že silniční vozidlo na komunikaci není opatřeno registrační značkou (významná skutečnost upravená zákonem o pozemních komunikacích před 31. 12. 2015), nezakládá oprávnění takovéto vozidlo jako vrak z komunikace odstranit. Povinnost provozovat na pozemních komunikacích vozidlo opatřené registrační značkou upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 38 předmětného zákona. Postup dle tohoto zákona však nespadá do činnosti organizace.

Zveřejněno: 17.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7682 x
Vytisknout